Έξοδα ιατρικής νοσηλείας εν περιπτώσει ασθενείας ή σωματικής βλάβης του ναυτικού

59.-(1) Εάν ο πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου, ή ο ανήκων εις το πλήρωμα αυτού ναυτικός ή μαθητευόμενος υποστή σωματικήν βλάβην ή πληγωθή εν τη υπηρεσία του πλοίου, ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον ασθενήση (εφ’ όσον η ασθένεια δεν οφείλεται εις ιδίαν δολίαν πράξιν ή παράλειψιν ή εις παράπτωμα αυτού) τα έξοδα παροχής της αναγκαίας χειρουργικής και ιατρικής νοσηλείας και φαρμάκων ως και τα έξοδα συντηρήσεως αυτού μέχρι της αποθεραπείας, ή του θανάτου ή της επανόδου αυτού είτε εις τον λιμένα εν ω επεβιβάσθη, είτε εις τινα λιμένα της χώρας εις ην ούτος ανήκει ως και τα έξοδα της μεταφοράς του εις τον τοιούτον λιμένα, εν περιπτώσει δε θανάτου, τα έξοδα της κηδείας, θα βαρύνωσι τον πλοιοκτήτην όστις δεν δικαιούται να κατακρατήση τα τοιαύτα έξοδα εκ των μισθών του πλοιάρχου, ναυτικού ή μαθητευομένου:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων επηρεάζει τα δικαιώματα του πλοιάρχου, του ναυτικού ή του μαθητευομένου δυνάμει του περί Εργατικών Αποζημιώσεων Νόμου~ οπωσδήποτε, ουδείς δικαιούται εις περιοδικάς πληρωμάς δυνάμει του ως άνω νόμου αναφορικώς προς την χρονικήν περίοδον καθ’ ην ο πλοιοκτήτης ενέχεται εις την καταβολήν των εξόδων συντηρήσεως του προσώπου τούτου δυνάμει του παρόντος Μέρους.

(2) Εάν ο ως είρηται πλοίαρχος, ναυτικός ή μαθητευόμενος, απομακρυνθή προσωρινώς του πλοίου λόγω ασθενείας τινός και ίνα αποφευχθή λοίμωξις, ή εφ’ όσον τούτο είναι αναγκαίον διά την καλήν λειτουργίαν του πλοίου, μεταγενεστέρως δε αναλάβη τα καθήκοντα του τα έξοδα μετακινήσεως και της παροχής της αναγκαίας νοσηλείας και φαρμάκων, ως και της συντηρήσεως αυτού ενόσω ήτο μακράν του πλοίου, καλύπτονται εν τω προνοουμένω εν εδαφίω (1) τρόπω.

(3) Τα έξοδα απάντων των φαρμάκων και της χειρουργικής και ιατρικής νοσηλείας της παρασχεθείσης εις τον ως είρηται πλοίαρχον, ναυτικόν ή μαθητευόμενον ενόσω ούτος ευρίσκεται επί του πλοίου καλύπτονται εν τω προνοουμένω εν εδαφίω (1) τρόπω.

(4) Εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν, πάσα εύλογος δαπάνη προσηκόντως διενεργηθείσα υπό του πλοιοκτήτου τοιούτου πλοίου εν όσω ευρίσκεται εν τη Δημοκρατία, αναφορικώς προς την ασθένειαν ναυτικού ή μαθητευομένου, ή αναφορικώς προς την κηδείαν ναύτου ή μαθητευομένου αποθνήσκοντος ενόσω εν υπηρεσία, εάν αποδειχθή επαρκώς, κατακρατείται εκ του μισθού του ναυτικού ή του μαθητευομένου.