Ωρισμένα πλοία δέον όπως φέρωσιν επ’ αυτών ιατρόν

62.-(1) Παν πλοίον εξωτερικού αποπλέον εκ της Δημοκρατίας, μη ον πλοίον μεταναστών εν τη εννοία του Μέρους ΙΙΙ του Κώδικος, φέρον, επ’ αυτού εκατόν ή πλείονα πρόσωπα, οφείλει να μεταφέρη επ’ αυτού ως μέρος του προσωπικού του ιατρόν έχοντα άπαντα τα αναγκαία προσόντα~ εάν παραλείψη να πράξη ούτω ο πλοιοκτήτης, δι’ έκαστον πλουν του πλοίου όστις διενεργείται άνευ ιατρού έχοντος τα αναγκαία προσόντα, θα είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης θα υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας δύο χιλιάδας λίρας.

(2) Αι διατάξεις του άρθρου 303 του Κώδικος εφαρμόζονται επί παντός πλοίου μεταναστών ως τούτο καθορίζεται διά τους σκοπούς του Μέρους ΙΙΙ του Κώδικος, αποπλέοντος εκ της Δημοκρατίας, δι’ έκαστον δε πλουν γενόμενον κατά παράβασιν των τοιούτων διατάξεων ο πλοιοκτήτης υπόκειται εις την παρομοίαν ποινήν ως η προβλεπομένη διά παράβασιν των διατάξεων του εδαφίου (1).

(3) Διά τους σκοπούς του εδαφίου (1) “ιατρός έχων τα αναγκαία προσόντα” σημαίνει ιατρόν όστις δύναται κατά νόμον να εργάζηται ως ιατρός έχων τα νόμιμα προς τούτο προσόντα, εν τη Δημοκρατία, εν οιωδήποτε μέρει της Κοινοπολιτείας, εν Ελλάδι, ή Τουρκία, ή εις την περίπτωσιν αλλοδαπού πλοίου εν τη χώρα εις ην το πλοίον ανήκει.