ΜΕΡΟΣ VIII ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Περιουσία ναυτικού αποθανόντος διαρκούντος του πλου

47.-(1) Εάν ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις Κυπριακόν πλοίον, ούτινος το πλήρωμα πρόκειται να απολυθή εν τη Δημοκρατία, ή ούτινος ο τελικός λιμήν προορισμού κείται εν τη Δημοκρατία, αποθάνη διαρκούντος του πλου, ο πλοίαρχος του πλοίου αναλαμβάνει την φύλαξιν των επί του πλοίου χρημάτων ή αντικειμένων αυτού.

(2) Ο πλοίαρχος εάν κρίνη τούτο σκόπιμον, δύναται να διατάξη την διά πλειστηριασμού διενεργουμένου επί της πρώρας του πλοίου, ή την διά δημοσίου τοιούτου, πώλησιν τινών των τοιούτων αντικειμένων.

(3) Ο πλοίαρχος εγγράφει εν τω επισήμω ημερολογίω τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το ποσόν των καταλειφθέντων χρημάτων και περιγραφήν των αντικειμένων~

(β) εν η περιπτώσει ήθελε χωρήσει πώλησις, περιγραφήν εκάστου των πωληθέντων αντικειμένων και το ληφθέν διά τούτο ποσόν~

(γ) το οφειλόμενον εις τον αποθανόντα ποσόν διά μισθούς, ως και το ποσόν των τυχόν διενεργηθησομένων κατακρατήσεων εκ των τοιούτων μισθών.

(4) Αι γενόμεναι εγγραφαί υπογράφονται υπό του πλοιάρχου και προσυπογράφονται υπό τινος αξιωματικού και ετέρου τινός μέλους του πληρώματος.

(5) Εν τω παρόντι Μέρει, τα προμνησθέντα χρήματα, τα αντικείμενα ως και το οφειλόμενον υπόλοιπον μισθών, αναφέρονται ως η περιουσία του ναυτικού ή του μαθητευομένου.

Διαχείρισις περιουσίας ναυτικού αποθανόντος διαρκούντος του πλου και λογοδοσία

48.-(1) Οσάκις ναυτικός ή μαθητευόμενος αποθνήσκη υπό τας ανωτέρω συνθήκας, ο πλοίαρχος οφείλει όπως εντός τεσσαράκοντα οκτώ ωρών από της αφίξεως του πλοίου εις τον εν τη Δημοκρατία λιμένα του προορισμού αυτού παραδώση και καταβάλη την περιουσίαν αυτού εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν του λιμένος τούτου.

(2) Εις πάσαν περίπτωσιν καθ’ ην ο ναυτικός ή ο μαθητευόμενος αποθνήσκει διαρκούντος του πλου ή της μισθώσεως ο πλοίαρχος οφείλει να λογοδοτήση εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν περί της περιουσίας του αποθανόντος, διά της παραθέσεως τοιούτων λογαριασμών και εν τοιούτω τύπω, ως ο Λιμενικός Λειτουργός ήθελε απαιτήσει παρ’ αυτού.

(3) Εάν ο πλοίαρχος προβάλλη εν τη λογοδοσία αυτού οιανδήποτε αξίωσιν διά κατακράτησιν εκ του μισθού, η τοιαύτη αξίωσις δεν θα εγκρίνεται, εκτός εάν επιβεβαιούται δι’ εγγραφής εν τω ημερολογίω γενομένης και προσυπογραφομένης συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφ’ όσον επιβάλλεται η τήρησις ημερολογίου, ωσαύτως δε διά τοιούτων ετέρων αποδείξεων ως ο Λιμενικός Λειτουργός ήθελεν ευλόγως απαιτήσει.

(4) Ευθύς ως τηρηθώσιν άπασαι αι διατάξεις του παρόντος άρθρου αι αφορώσαι εις τας εν τω λιμένι του προορισμού διενεργηθησομένας πράξεις, ο Λιμενικός Λειτουργός χορηγεί εις τον πλοίαρχον πιστοποιητικόν εμφαίνον το γεγονός τούτο, το γνωστοποιεί δε ωσαύτως εις τον Πρωτοκολλητήν επί των Διαθηκών.

Κύρωσις διά την μη τήρησιν των διατάξεων αίτινες αφορώσιν εις την περιουσίαν αποθανόντος ναυτικού

49.-(1) Ο πλοίαρχος πλοίου εμπίπτοντος εντός των διατάξεων του άρθρου 47 όστις δεν συμμορφούται προς τας διατάξεις του παρόντος Μέρους καθ’ όσον αφορά εις-

(α) την φύλαξιν της περιουσίας αποθανόντος ναυτικού ή μαθητευομένου~

(β) την διενέργειαν των απαιτουμένων αναφορικώς προς ταύτην εγγράφων εν τω επισήμω ημερολογίω~

(γ) την εξασφάλισιν της προσηκούσης προσυπογραφής των εγγραφών τούτων ως απαιτείται υπό του παρόντος Μέρους~ ή

(δ) την καταβολήν ή παράδοσιν της περιουσίας,

είναι υπόλογος διά την περιουσίαν έναντι του Λιμενικού Λειτουργού, οφείλει δε να καταβάλη και παραδώση ταύτην αναλόγως~ επιπροσθέτως είναι ένοχος αδικήματος, εν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν ίσην προς την εις τριπλούν αξίαν της περιουσίας αναφορικώς προς ην παρέλειψε να λογοδοτήση, ή εάν η τοιαύτη αξία δεν είναι εξηκριβωμένη εις χρηματικήν ποινήν .500.

(2) Εάν ο πλοίαρχος δεν καταβάλη ή παραδώση την ως είρηται περιουσίαν, ή λογοδοτήση προσηκόντως διά ταύτην, ο πλοιοκτήτης οφείλει να καταβάλη, παραδώση και λογοδοτήση διά ταύτην, ήτις δυνατόν να διεκδικηθή εξ αυτού αναλόγως~ εάν δε ούτος παραλείψη να λογοδοτήση και παραδώση ή καταβάλη ταύτην, επιπροσθέτως της προς τούτο αστικής ευθύνης, είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν ίσην προς την εις τριπλούν αξίαν της μη παραδοθείσης ή μη καταβληθείσης περιουσίας, αναφορικώς προς ην παρελείφθη η λογοδοσία, ή εάν η τοιαύτη αξία δεν είναι εξηκριβωμένη, εις χρηματικήν ποινήν .500.

(3) Η διεκδίκησις της περιουσίας χωρεί εν τω αυτώ δικαστηρίω και εν τω αυτώ τρόπω ως και η δυνάμει του παρόντος Νόμου χωρούσα διεκδίκησις των μισθών ναυτικού.

Διεκδίκησις μισθών ναυτικού απωλεσθέντος ομού μετά του πλοίου

50.-(1) Εάν ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις το πλήρωμα πλοίου εμπίπτοντος εντός των διατάξεων του άρθρου 47 απωλεσθή ομού μετά του πλοίου εις το πλήρωμα ούτινος ανήκει, ο Λιμενικός Λειτουργός του εν τη Δημοκρατία λιμένος προορισμού του πλοίου δύναται να διεκδικήση εκ του πλοιοκτήτου τους οφειλομένους τω ναυτικώ ή μαθητευομένω μισθούς, η δε διεκδίκησις χωρεί εν τω αυτώ δικαστηρίω και εν τω αυτώ τρόπω ως και η διεκδίκησις των μισθών ναυτικού. Ο Λιμενικός Λειτουργός διαχειρίζεται τους μισθούς τούτους εν τω αυτώ τρόπω ως πράττει δυνάμει του παρόντος Μέρους διά τους μισθούς αποθανόντων ναυτικών ή μαθητευομένων.

(2) Εις δικαστικήν διαδικασίαν αφορώσαν εις την διεκδίκησιν μισθών, εάν αποδειχθή διά της προσαγωγής επισήμου εκθέσεως τελούσης υπό την φύλαξιν του Λιμενικού Λειτουργού, ή δι’ ετέρων αποδεικτικών στοιχείων, ότι το πλοίον δώδεκα μήνας προ της ενάρξεως της διαδικασίας απέπλευσε λιμένος τινός, εκτός εάν αποδειχθή ότι ελήφθησαν ειδήσεις περί αυτού εντός δώδεκα μηνών από του απόπλου, τούτο θα θεωρήται απωλεσθέν αύτανδρον, είτε αμέσως μετά το χρόνικόν σημείον καθ’ ο ελήφθησαν αι τελευταίαι ειδήσεις περί αυτού, είτε μεταγενεστέρως, και εις το χρονικόν σημείον καθ’ ο κατά την κρίσιν του εκδικάζοντος την υπόθεσιν δικαστηρίου επεσυνέβη η απώλεια.

(3) Το δυνάμει του παρόντος Μέρους ή του Κώδικος συνταχθέν αντίγραφον συμβάσεως, ή η δυνάμει αυτών παραδοθείσα έκθεσις περί την επενεχθείσαν μεταβολήν του πληρώματος κατά τον τελευταίον απόπλουν του πλοίου εκ της Δημοκρατίας ή το εμφανιζόμενον ως πιστοποιητικόν προξενικού ή ετέρου δημοσίου υπαλλήλου παρ’ οιωδήποτε λιμένι εκτός της Δημοκρατίας, δι’ ου πιστοποιείται ότι ωρισμένοι ναυτικοί ή μαθητευόμενοι επεβιβάσθησαν του πλοίου εκ του ως είρηται λιμένος, εάν τελούντα υπό την επιφύλαξιν του Λιμενικού Λειτουργού προσαχθώσιν ως αποδεικτικά στοιχεία, συνιστώσιν, ελλείψει αποδείξεως περί του εναντίου, επαρκή απόδειξιν του γεγονότος ότι οι εν αυτοίς αναγραφόμενοι ως ανήκοντες εις το πλήρωμα του πλοίου ναυτικοί και μαθητευόμενοι ευρίσκοντο επί του πλοίου καθ’ ον χρόνον τούτο απωλέσθη.

Περιουσία ναυτικού αποθνήσκοντος εν τη Δημοκρατία

51. Εάν ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις το πλήρωμα πλοίου εμπίπτοντος εντός των διατάξεων του άρθρου 47 αποθνήσκων εν τη Δημοκρατία είχεν κατά τον χρόνον του θανάτου αυτού οιανδήποτε αξίωσιν κατά του πλοιάρχου ή του πλοιοκτήτου του πλοίου εν ω υπηρέτει, διά προσωπικά αντικείμενα ή μη καταβληθέντας μισθούς, ο πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος οφείλει να καταβάλη τους μισθούς και παραδώση τα τοιαύτα αντικείμενα, ή να λογοδοτήση περί την τοιαύτην περιουσίαν, εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν του λιμένος ένθα απελύθη ο ναυτικός ή μαθητευόμενος, ή ένθα ούτος επρόκειτο να απολυθή.

Μεταβίβασις της περιουσίας αποθανόντος ναυτικού υπό του Λιμενικού Λειτουργού

52.-(1) Εάν περιουσία αποθανόντος ναυτικού ή μαθητευομένου ανήκοντος εις το πλήρωμα πλοίου εμπίπτοντος εντός των διατάξεων του άρθρου 47 περιέλθη εις χείρας του Λιμενικού Λειτουργού, ούτος οφείλει να μεταβιβάση ταύτην εις τον Πρωτοκολλητήν επί των Διαθηκών αφού προηγουμένως αφαιρέση εν κατά την γνώμην του εύλογον ποσόν διά την κάλυψιν των εξόδων άτινα εγένοντο αναφορικώς προς τον ναυτικόν ή μαθητευόμενον ή την περιουσίαν αυτού.

(2) Παν πρόσωπον εις ο καταβάλλεται ή παραδίδεται το τοιούτον υπόλοιπον οφείλει να χρησιμοποιήση τούτο συμφώνως προς τους κανόνας της καλής διαχειρίσεως.