Το πλοίον μεταφέρει φάρμακα, ιατρικά εφόδια, κ.λ.π., συμφώνως προς κλίμακα

57.-(1) Ο πλοιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος και ο πλοίαρχος παντός Κυπριακού πλοίου χωρητικότητος άνω των δεκαπέντε κόρων, ούτινος ο πλους άρχεται εκ τινος λιμένος της Δημοκρατίας, οφείλουσι να φυλάττωσιν επί του πλοίου προμηθείας φαρμάκων και ιατρικών εφοδίων συμφώνως προς την καθωρισμένην κλίμακα, ως και αντίγραφον των καθωρισμένων οδηγιών περί την διανομήν αυτών.

(2) Ο πλοιοκτήτης, ο αντιπρόσωπος ή ο πλοίαρχος παντός τοιούτου πλοίου όστις δολίως αρνείται, ή αμελεί να εφοδιάση το πλοίον και να φυλάττη επ’ αυτού τα δυνάμει του παρόντος άρθρου αναγκαία φάρμακα, ιατρικά εφόδια και οδηγίας, είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις πρόστιμον .750.