ΜΕΡΟΣ Χ ΑΡΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΙΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Παλιννόστησις ναυτικών

65.-(1) Εάν η υπηρεσία ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου τερματισθή εις λιμένα κείμενον εκτός της Δημοκρατίας, ο πλοίαρχος του πλοίου οφείλει να δώση εις τον ναυτικόν πιστοποιητικόν απολύσεως εν τω καθωρισμένω τύπω, και να του επιστρέψη το πιστοποιητικόν ικανότητος αυτού~ εάν δε η απόλυσις γίνεται άνευ της συναινέσεως του ναυτικού διαρκούσης της ισχύος της συμβάσεως, ο πλοίαρχος οφείλει όπως, εκτός της πληρωμής των μισθών εις ους ο ναυτικός δικαιούται, λάβη την δέουσαν πρόνοιαν διά την συντήρησιν και επάνοδον αυτού είτε εις τον λιμένα εν ω εγένετο η επιβίβασις του ναυτικού, είτε εις λιμένα της χώρας εις ην ούτος ανήκει, είτε εις τον συμφωνηθέντα κατά την απόλυσιν λιμένα~ ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας σημειοί επί της συμβάσεως μετά του πληρώματος του πλοίου όπερ ο ναυτικός εγκαταλείπει, λεπτομερή στοιχεία της ούτω ληφθείσης προνοίας.

(2) Εάν ο πλοίαρχος άνευ ευλόγου αιτίας παραλείψη να συμμορφωθή προς το παρόν άρθρον, τα έξοδα συντηρήσεως και παλιννοστήσεως-

(α) εάν εγένετο υπό του ναυτικού δύνανται να διεκδικηθώσιν ως μισθοί οφειλόμενοι αυτώ~

(β) εάν εγένοντο υπό του προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας ή υπό τινος ετέρου προσώπου, ταύτα βαρύνουσι το πλοίον εις το πλήρωμα ούτινος ο ναυτικός ανήκει, και διεκδικούνται εκ του προσώπου όπερ είναι, ή εν περιπτώσει απωλείας ή μεταβιβάσεως ήτο, πλοιοκτήτης του πλοίου.

(3) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί παντός ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, όστις απολύεται κατά την μεταβίβασιν ή διάθεσιν του πλοίου εις λιμένα κείμενον εκτός της Δημοκρατίας.

(4) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί παντός αλλοδαπού ναυτικού, όστις τυγχάνει πολίτης χώρας τινός της Κοινοπολιτείας, ή πολίτης του Βασιλείου της Ελλάδος ή της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Πληρωμή μισθών εις παραμένοντα εκτός του πλοίου ναυτικόν

66.-(1) Ο πλοίαρχος οφείλει να καταβάλη τους μισθούς τους οφειλόμενους εις ναυτικόν παραμένοντα εκτός του πλοίου επί τω λόγω της ακαταλληλότητος ή ανικανότητος αυτού προς υπηρεσίαν εν θαλάσση.

(2) Η τοιαύτη πληρωμή γίνεται εις τον προξενικόν υπάλληλον της Δημοκρατίας εις ον ο πλοίαρχος παραδίδει ωσαύτως λογαριασμόν εις διπλούν περί των οφειλομένων μισθών~ το εν αντίτυπον κρατείται υπό του προξενικού υπαλλήλου και διαβιβάζεται εις τον Διευθυντήν του Τμήματος Λιμένων, το δε έτερον επιστρέφεται εις τον πλοίαρχον φέρον σημείωσιν επ’ αυτού περί του καταβληθέντος ποσού. Ο πλοίαρχος άμα τη επιστροφή αυτού εις την Δημοκρατίαν παραδίδει το τοιούτον αντίτυπον εις τον Διευθυντήν του Τμήματος Λιμένων.

(3) Εάν ο ναυτικός μεταγενεστέρως εξεύρη εργασίαν εις τον λιμένα εις ον εγένετο η πληρωμή, ή εάν εγκαταλείψη τον τοιούτον λιμένα, ο προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας αφού αφαιρέση τας δαπάνας συντηρήσεως του ναυτικού άτινας ούτος διενήργησε δυνάμει του Κώδικος, καταβάλλει το υπόλοιπον εις τον ναυτικόν, εις πάσαν δε ετέραν περίπτωσιν λογοδοτεί εις τον Υπουργόν.

Κανονισμοί περί την αρωγήν, κ.λ.π., εις δεινοπαθούντας ναυτικούς

67. Το Υπουργικόν Συμβούλιον θα εκδώση Κανονισμούς αναφορικώς προς την παροχήν αρωγής, την συντήρησιν και παλιννόστησιν ναυαγησάντων ή άλλως δεινοπαθούντων ναυτικών ευρισκομένων εν οιωδήποτε τόπω εκτός της Δημοκρατίας.

Αρωγή εις δεινοπαθούντας ναυτικούς

68.-(1) Πάσα δαπάνη γενομένη δυνάμει των διατάξεων του Κώδικος, ή των δυνάμει αυτού ή του παρόντος Νόμου γενομένων Κανονισμών, διά την παροχήν αρωγής εις δεινοπαθούντας ναυτικούς οίτινες κατά τον χρόνον καθ’ ον παρέχεται η τοιαύτη αρωγή έχουν ως μόνιμον αυτών κατοικίαν (domicile) την Δημοκρατίαν, και πάσα δαπάνη γενομένη αλλαχού διά την παροχήν αρωγής εις τοιούτους δεινοπαθούντας ναυτικούς και την επάνοδον αυτών εις την Δημοκρατίαν, βαρύνουν την Δημοκρατίαν.

(2) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να διατάξη όπως πληρωθή εκ των γενικών δημοσίων προσόδων πάσα δαπάνη γενομένη εν τη Δημοκρατία διά την παροχήν αρωγής και την παλιννόστησιν ναυτικών ως οι προμνησθέντες.

(3) Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να διατάξη όπως πληρωθή εκ των γενικών δημοσίων προσόδων παν ποσόν δαπανηθέν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ή υπό της Κυβερνήσεως οιασδήποτε χώρας ή υπό τινος προξενικού υπαλλήλου εν οιαδήποτε αλλοδαπή χώρα, διά την παροχήν αρωγής και την παλιννόστησιν ναυτικών ως οι προμνησθέντες τα δε ποσά ταύτα θα αποπληρώνωνται εν ω τρόπω ο Υπουργός των Οικονομικών ήθελε διατάξει.