Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών νόμος θα καλήται ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμος, 1961.

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι νόμω, εάν εκ του κειμένου δεν προκύπτη σαφώς άλλο τι-

“Διοικούν σώμα” σημαίνει σχολικήν εφορείαν ή επιτροπήν ή ιδιοκτήτην σχολείου, όστις διευθύνει τούτο ή διευθυντήν ή διευθύνον σώμα δεόντως εξουσιοδοτημένον.

“Ειδικόν ταμείον” σημαίνει χωριστόν σχολικόν ταμείον, οίον είναι το ταμείον προνοίας, το ταμείον βιβλιοθήκης, το ταμείον συσσιτίου, το ταμείον αθλητισμού και το ταμείον σχολικών κτιρίων.

“Επιτροπή” σημαίνει επιτροπήν της Συνελεύσεως.

“Εφορεία” σημαίνει την κατά νόμον διοριζομένην υπό της Συνελεύσεως σχολικήν εφορείαν.

“Κοινοτικόν σχολείον μέσης εκπαιδεύσεως” σημαίνει σχολείον μέσης εκπαιδεύσεως του οποίου την διοίκησιν και διαχείρισιν αναλαμβάνει βάσει του παρόντος νόμου η Συνέλευσις.

“Συνέλευσις” σημαίνει την Ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν Κύπρου.

“Σχολείον” ή “σχολείον μέσης εκπαιδεύσεως” σημαίνει σχολείον εις ο εγγράφονται και φοιτούν μαθηταί αποφοιτήσαντες εκ σχολείου στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.

Ανάληψις υπό της Συνελεύσεως της ευθύνης διοικήσεως και διαχειρίσεως σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως

3.-(1) Το διοικούν σώμα οιουδήποτε σχολείου μέσης εκπαιδεύσεως ήδη λειτουργούντος δύναται δι’ αιτήσεως του προς την Συνέλευσιν να ζητήση την υπ’ αυτής ανάληψιν ευθύνης διοικήσεως και διαχειρίσεως του σχολείου τούτου. Οι όροι της τοιαύτης αναλήψεως ευθύνης καθορίζονται εις εκάστην περίπτωσιν διά συμφωνίας και βάσει του παρόντος νόμου.

(2) Η Συνέλευσις δύναται να αναλάβη ή και να αρνηθή την ανάληψιν ευθύνης διοικήσεως και διαχειρίσεως οιουδήποτε σχολείου μέσης εκπαιδεύσεως.

“Κοινοτικά” σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως

4.-(1) Η υπό της Συνελεύσεως ανάληψις ευθύνης διοικήσεως και διαχειρίσεως σχολείου τινός καθιστά το σχολείον τούτο “κοινοτικόν”.

(2) Η διοίκησις και η διαχείρισις των κοινοτικών σχολείων ασκείται υπό της Συνελεύσεως διά των αρμοδίων οργάνων αυτής.

Σχολικαί εφορείαι

5.-(1) Η κατά νόμο αρμοδιότης των σχολικών εφορειών επεκτείνεται επί παντός κοινοτικού σχολείου της αυτής πόλεως, κοινότητος ή περιοχής ως ήθελεν ειδικώς καθορίσει η Επιτροπή Παιδείας τη εγκρίσει της Επιτροπής Επιλογής και Διοικήσεως.

(2) Η Επιτροπή Παιδείας τη εγκρίσει της Επιτροπής Επιλογής και Διοικήσεως δύναται εξαιρετικώς, εάν αποφασίση τούτο η Συνέλευσις, να διορίση δι’ εν ή περισσότερα κοινοτικά σχολεία της αυτής πόλεως ή περιοχής ιδίαν εφορείαν, εάν κατά την κρίσιν της υπάρχουν προς τούτο αποχρώντες λόγοι.

Μισθοδοσία διδακτικού και άλλου προσωπικού των κοινοτικών σχολείων

6. Η Συνέλευσις αναλαμβάνει την βάσει ειδικών νόμων και κανονισμών μισθοδοσίαν του διδακτικού προσωπικού των κοινοτικών σχολείων ως και την μισθοδοσίαν των επιμελητών και των υπαλλήλων των γραφείων των σχολείων τούτων.

Ειδικά ταμεία

7. Ειδικά ταμεία δύνανται να λειτουργούν εις έκαστον σχολείον υπό την διαχείρισιν της οικείας εφορείας. Εις τα ειδικά ταύτα ταμεία εισρέουν πάντα τα εισοδήματα των σχολείων πλην των διδάκτρων και των δικαιωμάτων εγγραφής.

Δίδακτρα

8. Τα δίδακτρα των κοινοτικών σχολείων καθορίζονται κατ’ έτος υπό της Συνελεύσεως και εισπράττονται διά λογαριασμόν αυτής υπό των εφορειών.

Υποτροφίαι

9. Αι υποτροφίαι εις τα κοινοτικά σχολεία ρυθμίζονται δι’ ειδικού νόμου.

Πρόγραμμα και διδακτικά βιβλία

10.-(1) Το πρόγραμμα διδασκαλίας και τα διδακτικά βιβλία των κοινοτικών σχολείων καθορίζονται υπό της Επιτροπής Παιδείας τη εισηγήσει του Γραφείου Παιδείας.

(2) Ο τύπος εκάστου κοινοτικού σχολείου ορίζεται εισηγήσει της Επιτροπής Παιδείας υπό της Συνελεύσεως.

Κανονισμοί

11. Ειδικοί κανονισμοί ψηφιζόμενοι υπό της Συνελεύσεως ρυθμίζουσι τα περί οργανώσεως των κοινοτικών σχολείων, περί των όρων εγγραφής μαθητών και περί παντός, ό,τι είναι απαραίτητον διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου.

Ειδική διάταξη

11Α. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 12(I)/2017
Ειδική διάταξη

11Α. Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, καθορίζουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

(α) Σχολικές αργίες.

(β) Καθιερωμένους σχολικούς εορτασμούς για τους οποίους μπορεί να διατεθούν μέχρι δύο διδακτικές περίοδοι.

(γ) Επετείους για τις οποίες πραγματοποποιούνται εκδηλώσεις και για τις οποίες μπορεί να διατίθεται μία μόνο διδακτική περίοδος:

Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, αρμοδιότητα για τον καθορισμό των σχολικών επετείων στις οποίες γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων και ολιγόλεπτη συζήτηση στην τάξη έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ειδική διάταξη για εξετάσεις των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης

11Β. [Διαγράφηκε]
  • Ιστορικό Τροποποιήσεων
  • 123(I)/2019
Έλεγχος υπό του Γραφείου Ελέγχου

12. Η οικονομική διαχείρισις των κοινοτικών σχολείων, τα ειδικά ταμεία, αι αποθήκαι και η κατάστασις πάσης κινητής και ακινήτου περιουσίας τούτων έλεγχονται υπό του Γραφείου Ελέγχου της Συνελεύσεως.

Κατάργησις διατάξεων

13. Διατάξεις των νόμων, περί μέσης εκπαιδεύσεως Κεφ.169, αντιτιθέμεναι προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου ατονούν.