Ειδική διάταξη

11Α. Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, καθορίζουν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

(α) Σχολικές αργίες.

(β) Καθιερωμένους σχολικούς εορτασμούς για τους οποίους μπορεί να διατεθούν μέχρι δύο διδακτικές περίοδοι.

(γ) Επετείους για τις οποίες πραγματοποποιούνται εκδηλώσεις και για τις οποίες μπορεί να διατίθεται μία μόνο διδακτική περίοδος:

Νοείται ότι, παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού, αρμοδιότητα για τον καθορισμό των σχολικών επετείων στις οποίες γίνεται ανάγνωση μηνυμάτων ή φυλλαδίων και ολιγόλεπτη συζήτηση στην τάξη έχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.