Ειδική διάταξη για εξετάσεις των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης

11Β. [Διαγράφηκε]