Σχολικαί εφορείαι

5.-(1) Η κατά νόμο αρμοδιότης των σχολικών εφορειών επεκτείνεται επί παντός κοινοτικού σχολείου της αυτής πόλεως, κοινότητος ή περιοχής ως ήθελεν ειδικώς καθορίσει η Επιτροπή Παιδείας τη εγκρίσει της Επιτροπής Επιλογής και Διοικήσεως.

(2) Η Επιτροπή Παιδείας τη εγκρίσει της Επιτροπής Επιλογής και Διοικήσεως δύναται εξαιρετικώς, εάν αποφασίση τούτο η Συνέλευσις, να διορίση δι’ εν ή περισσότερα κοινοτικά σχολεία της αυτής πόλεως ή περιοχής ιδίαν εφορείαν, εάν κατά την κρίσιν της υπάρχουν προς τούτο αποχρώντες λόγοι.