“Κοινοτικά” σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως

4.-(1) Η υπό της Συνελεύσεως ανάληψις ευθύνης διοικήσεως και διαχειρίσεως σχολείου τινός καθιστά το σχολείον τούτο “κοινοτικόν”.

(2) Η διοίκησις και η διαχείρισις των κοινοτικών σχολείων ασκείται υπό της Συνελεύσεως διά των αρμοδίων οργάνων αυτής.