Ανάληψις υπό της Συνελεύσεως της ευθύνης διοικήσεως και διαχειρίσεως σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως

3.-(1) Το διοικούν σώμα οιουδήποτε σχολείου μέσης εκπαιδεύσεως ήδη λειτουργούντος δύναται δι’ αιτήσεως του προς την Συνέλευσιν να ζητήση την υπ’ αυτής ανάληψιν ευθύνης διοικήσεως και διαχειρίσεως του σχολείου τούτου. Οι όροι της τοιαύτης αναλήψεως ευθύνης καθορίζονται εις εκάστην περίπτωσιν διά συμφωνίας και βάσει του παρόντος νόμου.

(2) Η Συνέλευσις δύναται να αναλάβη ή και να αρνηθή την ανάληψιν ευθύνης διοικήσεως και διαχειρίσεως οιουδήποτε σχολείου μέσης εκπαιδεύσεως.