Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι νόμω, εάν εκ του κειμένου δεν προκύπτη σαφώς άλλο τι-

“Διοικούν σώμα” σημαίνει σχολικήν εφορείαν ή επιτροπήν ή ιδιοκτήτην σχολείου, όστις διευθύνει τούτο ή διευθυντήν ή διευθύνον σώμα δεόντως εξουσιοδοτημένον.

“Ειδικόν ταμείον” σημαίνει χωριστόν σχολικόν ταμείον, οίον είναι το ταμείον προνοίας, το ταμείον βιβλιοθήκης, το ταμείον συσσιτίου, το ταμείον αθλητισμού και το ταμείον σχολικών κτιρίων.

“Επιτροπή” σημαίνει επιτροπήν της Συνελεύσεως.

“Εφορεία” σημαίνει την κατά νόμον διοριζομένην υπό της Συνελεύσεως σχολικήν εφορείαν.

“Κοινοτικόν σχολείον μέσης εκπαιδεύσεως” σημαίνει σχολείον μέσης εκπαιδεύσεως του οποίου την διοίκησιν και διαχείρισιν αναλαμβάνει βάσει του παρόντος νόμου η Συνέλευσις.

“Συνέλευσις” σημαίνει την Ελληνικήν Κοινοτικήν Συνέλευσιν Κύπρου.

“Σχολείον” ή “σχολείον μέσης εκπαιδεύσεως” σημαίνει σχολείον εις ο εγγράφονται και φοιτούν μαθηταί αποφοιτήσαντες εκ σχολείου στοιχειώδους εκπαιδεύσεως.