Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών νόμος θα καλήται ο περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμος, 1961.