Υποτροφίαι

9. Αι υποτροφίαι εις τα κοινοτικά σχολεία ρυθμίζονται δι’ ειδικού νόμου.