Πρόγραμμα και διδακτικά βιβλία

10.-(1) Το πρόγραμμα διδασκαλίας και τα διδακτικά βιβλία των κοινοτικών σχολείων καθορίζονται υπό της Επιτροπής Παιδείας τη εισηγήσει του Γραφείου Παιδείας.

(2) Ο τύπος εκάστου κοινοτικού σχολείου ορίζεται εισηγήσει της Επιτροπής Παιδείας υπό της Συνελεύσεως.