Κανονισμοί

11. Ειδικοί κανονισμοί ψηφιζόμενοι υπό της Συνελεύσεως ρυθμίζουσι τα περί οργανώσεως των κοινοτικών σχολείων, περί των όρων εγγραφής μαθητών και περί παντός, ό,τι είναι απαραίτητον διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου.