Δίδακτρα

8. Τα δίδακτρα των κοινοτικών σχολείων καθορίζονται κατ’ έτος υπό της Συνελεύσεως και εισπράττονται διά λογαριασμόν αυτής υπό των εφορειών.