Ειδικά ταμεία

7. Ειδικά ταμεία δύνανται να λειτουργούν εις έκαστον σχολείον υπό την διαχείρισιν της οικείας εφορείας. Εις τα ειδικά ταύτα ταμεία εισρέουν πάντα τα εισοδήματα των σχολείων πλην των διδάκτρων και των δικαιωμάτων εγγραφής.