Κατάργησις διατάξεων

13. Διατάξεις των νόμων, περί μέσης εκπαιδεύσεως Κεφ.169, αντιτιθέμεναι προς τας διατάξεις του παρόντος νόμου ατονούν.