Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ΔΣΔ» σημαίνει το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο∙

«ΔΣΜΚ» σημαίνει το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, η οποία συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και έχει τις εξουσίες και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 8∙

«προμηθευτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο·

«ΡΑΕΚ» σημαίνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμο∙

«Σχέδιο Χορηγιών» σημαίνει οποιοδήποτε δημοσιευμένο σχέδιο χορηγιών χρηματοδοτείται από το Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5∙

«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, η λειτουργία του οποίου προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 3∙

«τέλος κατανάλωσης» σημαίνει το τέλος που επιβάλλεται και εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11∙

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(2) Όροι οι οποίοι δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από-

(α) τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο∙

(β) τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο∙

(γ) τον περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμο∙

(δ) τον περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο∙

(ε) τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο∙

(στ) τον περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμο.

Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

3.-(1) Το Ταμείο, το οποίο έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018 οι οποίοι καταργήθηκαν με βάση τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο, συνεχίζει να υφίσταται και να λειτουργεί και έχει τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το Ταμείο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και δύναται να συμβάλλεται με άλλα μέρη, να ενάγει και να ενάγεται, να συμμετέχει σε άλλες νομικές διαδικασίες και να πράττει όλα όσα είναι αναγκαία για τη λειτουργία του.

(3) Το Ταμείο θεωρείται οντότητα Γενικής Κυβέρνησης για σκοπούς του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τις οντότητες Γενικής Κυβέρνησης στον εν λόγω Νόμο.

(4) Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό βρίσκεται στο Ταμείο, το οποίο έχει ιδρυθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, συνεχίζει να αποτελεί μέρος του Ταμείου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Σκοπός του Ταμείου

4.-(1) Σκοπός του Ταμείου είναι η επιχορήγηση ή/και επιδότηση διάφορων επενδύσεων ή/και δραστηριοτήτων προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της εξοικονόμησης ενέργειας, περιλαμβανομένης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, με στόχο τη συνεισφορά στην επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών συνολικών στόχων της Δημοκρατίας αναφορικά με την ενέργεια και το κλίμα.

(2) Από το Ταμείο δύναται να χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες επενδύσεις και δραστηριότητες, νοουμένου ότι το αποθεματικό του Ταμείου παραμένει σε κάθε περίπτωση πλεονασματικό:

(α) Τα Σχέδια Χορηγιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5·

(β) δράσεις επιμόρφωσης και διαφώτισης σε θέματα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμησης ενέργειας κατόπιν έγκρισης του Υπουργού·

(γ) μελέτες και έρευνες με στόχο την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της εξοικονόμησης ενέργειας κατόπιν έγκρισης του Υπουργού.

Χρηματοδοτήσεις που απαιτούν έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου

5.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού, δύναται να εγκρίνει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο των Σχεδίων Χορηγιών τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 4.

(2) Τα Σχέδια Χορηγιών που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αφορούν στην παροχή οικονομικών κινήτρων υπό τη μορφή χορηγίας ή/και επιδότησης για-

(α) επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές∙

(β) την παραγωγή ή, ανάλογα με την περίπτωση, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές∙

(γ) υπηρεσίες και επενδύσεις σε μέτρα και εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας ή/και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς∙

(δ) διάφορα προγράμματα προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης∙

(ε) επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και/ή στη λειτουργία συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ανάντη ή κατάντη του μετρητή που παράγεται εν μέρει ή συνολικά από ανανεώσιμες πηγές, τα οποία δεν αποτελούν πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου, καθώς και για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συστημάτων αυτών σε όλα τα στάδια της αγοράς ηλεκτρισμού∙ και

(στ) την παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές.

(3) Τα Σχέδια Χορηγιών ετοιμάζονται και εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων των ακόλουθων Νόμων και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου∙

(β) του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου∙

(γ) του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου∙

(δ) του περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου∙

(ε) του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου∙

(στ) του περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμου∙

(ζ) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου∙

(η) του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου∙

(θ) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου. και

(ι) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου.

(4) Τα Σχέδια Χορηγιών περιέχουν λεπτομερείς πρόνοιες αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα που απαιτείται να πληροί ο εξοπλισμός που επιχορηγείται ή επιδοτείται, τα προσόντα, τους όρους και/ή τις προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούν ή να ικανοποιούν οι αιτητές τέτοιων Σχεδίων Χορηγιών, καθώς και τον τρόπο, τον χρόνο και/ή τη διαδικασία καταβολής τους.

(5) Ο ΔΣΜΚ, ο ΔΣΔ, οι προμηθευτές και οι ανεξάρτητοι φορείς εκπροσώπησης παρέχουν στην Επιτροπή ή/και στους αιτητές των Σχεδίων Χορηγιών την πληροφόρηση, περιλαμβανομένης της έκδοσης βεβαιώσεων, που εύλογα απαιτείται για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων ή/και ελέγχου και διαχείρισης των χορηγιών και επιδοτήσεων που παρέχονται βάσει των Σχεδίων Χορηγιών.

Πόροι και προϋπολογισμός του Ταμείου

6.-(1) Το Ταμείο διαθέτει δικούς του πόρους και δικό του προϋπολογισμό, οι δε πόροι του για τη χρηματοδότηση των Σχεδίων Χορηγιών και κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών του εξόδων προέρχονται από-

(α) την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11∙

(β) την επιβολή τέλους διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται, για να τύχουν επιδότησης ή χρηματοδότησης από το Ταμείο, όπως αυτό καθορίζεται σε σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής·

(γ) τις εκάστοτε εγκεκριμένες κρατικές χορηγίες, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου∙

(δ) οποιεσδήποτε άλλες δωρεές, τόκους από καταθέσεις ή επενδύσεις των χρημάτων του Ταμείου ή άλλα έσοδα, περιλαμβανομένων εσόδων από την αξιοποίηση εγγυήσεων προέλευσης ενέργειας και από συνεισφορές από υπόχρεα μέρη∙

(ε) μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς όφελος της Δημοκρατίας, εφόσον αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι, η Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν μετά το τέλος κάθε έτους, ενημερώνει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το ποσό που κατατέθηκε στο Ταμείο από τα πιο πάνω έσοδα· και

(στ) την εκμετάλλευση των πιστοποιητικών εγγυήσεως προέλευσης κάθε τεχνολογίας των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένων των συστημάτων με εγγυημένη σταθερή τιμή (Feed In Tariff).

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό τον προϋπολογισμό του Ταμείου για το επόμενο οικονομικό έτος.

(β) Ο προϋπολογισμός του Ταμείου υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και ακολούθως κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(γ) Ο προϋπολογισμός του Ταμείου περιλαμβάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αναφορικά με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε επενδύσεις και δραστηριότητες ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον τα επόμενα τρία (3) έτη.

(3) Το Ταμείο τελεί υπό τον έλεγχο του Γενικού Λογιστή, ο οποίος τηρεί τα αναγκαία λογιστικά βιβλία και λογαριασμούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις εκάστοτε εγκρινόμενες από την Επιτροπή εισπράξεις και εκταμιεύσεις, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.

(4) Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου ετοιμάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου το αργότερο έως την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου, οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(6) Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Λογιστή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν ελεγχθεί μαζί με τη σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

(7) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή που τις συνοδεύει κατατίθενται από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κοινοποιούνται στη ΡΑΕΚ και αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου

7.-(1) Για τη διαχείριση του Ταμείου συστήνεται Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από-

(α) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας ή εκπρόσωπό του ως Πρόεδρο∙

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του∙

(γ) το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης ή εκπρόσωπό του∙

(δ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του∙

(ε) το Γενικό Λογιστή ή εκπρόσωπό του∙

(στ) εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου∙ και

(ζ) εκπρόσωπο των καταναλωτών, κατόπιν εισήγησης των νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί τέτοια εισήγηση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός καθορίζει τον εκπρόσωπο των καταναλωτών:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κένωσης της θέσης του εκπροσώπου των καταναλωτών, εάν δεν υποβληθεί η προβλεπόμενη εισήγηση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κένωσης της εν λόγω θέσης, ο Υπουργός καθορίζει τον εκπρόσωπο των καταναλωτών.

(2) Η Επιτροπή δύναται να προσκαλέσει σε οποιαδήποτε συνεδρία της εκπρόσωπο κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι απόψεις ή οι εξειδικευμένες γνώσεις του σε συγκεκριμένο θέμα δυνατόν να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της:

Νοείται ότι, το πιο πάνω πρόσωπο αποχωρεί πριν από τη συζήτηση της Επιτροπής για λήψη απόφασης.

Αρμοδιότητες της Επιτροπής

8.-(1) Η Επιτροπή έχει, υπό τη γενική εποπτεία του Υπουργού και τηρουμένων των εκάστοτε οδηγιών αυτού, την εξουσία και την υποχρέωση της ορθολογικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του Ταμείου, περιλαμβανομένων των χρηματικών ποσών που κατατίθενται ή εισρέουν σε αυτό, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Επιτροπή δύναται να-

(α) επιχορηγεί ή επιδοτεί διάφορες επενδύσεις ή δραστηριότητες προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4·

(β) παραλαμβάνει, καταχωρίζει, αρχειοθετεί, ψηφιοποιεί, εξετάζει, αξιολογεί και εγκρίνει αιτήσεις για τα Σχέδια Χορηγιών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτά·

(γ) προβαίνει στη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων των επενδύσεων που αφορούν τις αιτήσεις για παροχή επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων στο πλαίσιο των Σχεδίων Χορηγιών και εξετάζει, λαμβάνει ή αποκτά αντίγραφα στοιχείων, δεδομένων ή εγγράφων, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους, για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών ή/και ελέγχου και διαχείρισης των χορηγιών και επιδοτήσεων που παρέχονται βάσει των Σχεδίων Χορηγιών·

(δ) απαιτεί από κάθε λήπτη χορηγίας ή επιδότησης να παρέχει επεξηγήσεις όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, τις πληροφορίες, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με τη λήψη χορηγίας ή επιδότησης·

(ε) ζητεί από οποιονδήποτε προμηθευτή ή/και ανεξάρτητο φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης ή/και από ενεργειακή κοινότητα πολιτών την παροχή τέτοιων πληροφοριών, περιλαμβανομένων πληροφοριών οικονομικής φύσης και πληροφοριών που αφορούν σε παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές τις οποίες κρίνει ως εύλογα αναγκαίες, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της και εκτέλεσης των καθηκόντων της·

(στ) προβαίνει σε κάθε αναγκαία εκταμίευση ή δαπάνη σχετική με τη διαχείριση του Ταμείου και την επίτευξη των σκοπών του·

(ζ) επενδύει τα τυχόν αποθέματα του Ταμείου, κατά τον τρόπο και την έκταση που ήθελε καθορίσει ο Υπουργός, αφού λάβει την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών και ενημερώσει προηγουμένως την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τη ΡΑΕΚ, με στόχο την επίτευξη των σκοπών του Ταμείου·

(η) αναπτύσσει είτε μόνη είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συντελεστική ή βοηθητική στην επίτευξη των σκοπών του Ταμείου· και

(θ) διακόπτει ή/και απαιτεί την επιστροφή επιδότησης ή χορηγίας για την παραγωγή ή/και κατανάλωση βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας και τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

(3)(α) Η Επιτροπή δύναται να εκχωρεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτή καθορίζει, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2).

(β) Η Επιτροπή δύναται, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή της για την εκχώρηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της, η οποία λήφθηκε δυνάμει της παραγράφου (α).

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή εκχωρεί οποιεσδήποτε εξουσίες ή αρμοδιότητές της δυνάμει της παραγράφου (α), η εν λόγω εκχώρηση δεν παρεμποδίζει την Επιτροπή από το να ασκεί η ίδια οποτεδήποτε τις εκχωρηθείσες εξουσίες.

(4) Καμία επιχορήγηση ή επιδότηση από τους πόρους του Ταμείου και βάσει Σχεδίου Χορηγιών δεν χορηγείται από την Επιτροπή παρά μόνο μετά από έγκριση σχετικής αίτησης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε σε ισχύ Σχεδίου Χορηγιών.

(5) Το προσωπικό του Υπουργείου παρέχει διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπή για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Συνεδρίες της Επιτροπής και διαδικασία

9.-(1) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης.

(2)(α) Οι συνεδρίες της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρό της.

(β) Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής δύναται να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας, αφού δηλώσει γραπτώς τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί, και τέτοια συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που ζητήθηκε η σύγκληση αυτής.

(3) Σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής η παρουσία του Προέδρου και τριών (3) μελών αποτελεί απαρτία.

(4) Οποιοδήποτε θέμα αφορά την εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής δύναται να ρυθμιστεί με σχετική απόφασή της.

Γραμματέας της Επιτροπής

10.-(1) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει λειτουργό του Υπουργείου ως γραμματέα της Επιτροπής, ο οποίος παρευρίσκεται στις συνεδρίες της και τηρεί πρακτικά της διαδικασίας.

(2) Ο γραμματέας της Επιτροπής μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή των ειδοποιήσεων για συνεδρίες, ώστε να παραληφθούν από τα μέλη της πριν από τη συνεδρία.

Επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης

11.-(1) Επιβάλλεται τέλος κατανάλωσης για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που εισάγεται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σε-

(α) κάθε καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τη διατίμηση με την οποία χρεώνεται·

(β) κάθε αυτοπαραγωγό από συμβατικά καύσιμα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο σύστημα μεταφοράς ή διανομής·

(γ) κάθε αυτοπαραγωγό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το σύστημα μεταφοράς ή διανομής:

Νοείται ότι, το τέλος κατανάλωσης επιβάλλεται για το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνεται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας:

Νοείται περαιτέρω ότι, δεν επιβάλλεται τέλος κατανάλωσης σε αυτοκαταναλωτές ενέργειας για το σύνολο της αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως εάν η ενέργεια αυτή διοχετεύεται στο δίκτυο και λαμβάνεται από το δίκτυο για σκοπούς κατανάλωσης σε μεταγενέστερο χρόνο.

(2) Το ύψος του τέλους κατανάλωσης, που επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υπολογίζεται σε ευρώ ανά κιλοβατώρα, με στρογγυλοποίηση στο τέταρτο δεκαδικό, ως το πηλίκο των ετήσιων χρηματικών αναγκών του Ταμείου διά της αναμενόμενης συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου-

«ετήσιες χρηματικές ανάγκες του Ταμείου» σημαίνει το συνολικό ποσό σε ευρώ που απαιτείται να καλυφθεί από την επιβολή του τέλους κατανάλωσης για το υπό αναφορά έτος, όπως το ποσό αυτό προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Ταμείου, επαυξημένο κατά πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000):

Νοείται ότι, οποιαδήποτε πλεονάσματα προκύψουν κατά το τέλος του έτους, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Ταμείου, λαμβάνονται υπόψη και μειώνουν το ποσό που απαιτείται να καλυφθεί από την επιβολή του τέλους κατανάλωσης το επόμενο έτος.

«αναμενόμενη συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας» σημαίνει την αναμενόμενη συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κιλοβατώρες για το υπό αναφορά έτος, η οποία υπολογίζεται λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση πρόβλεψης η οποία ετοιμάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου:

Νοείται ότι, η πρόβλεψη της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει την καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με το εδάφιο (1), και από αυτήν αφαιρείται η εκτιμώμενη αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές από αυτοκαταναλωτές ενέργειας.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), το ύψος του τέλους κατανάλωσης δεν δύναται να είναι μικρότερο από 0,12 του ευρωσέντ ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας.

(4) Το ύψος του επιβλητέου τέλους κατανάλωσης για κάθε καταναλωτή ηλεκτρισμού από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υπολογίζεται από τον Υπουργό βάσει του εδαφίου (2) και ακολούθως κατατίθεται με Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι, το ύψος του τέλους κατανάλωσης που θα ισχύσει κατά το επόμενο έτος εγκρίνεται πριν από την έναρξη του εν λόγω έτους:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος υπολογισμός ή/και έγκριση του επιβλητέου τέλους κατανάλωσης πριν από την έναρξη του οικείου έτους, συνεχίζεται η εφαρμογή του τέλους κατανάλωσης που ίσχυε κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, μέχρι την έγκριση του τέλους κατανάλωσης που θα ισχύσει κατά το υπό αναφορά έτος και, σε τέτοια περίπτωση, το τέλος κατανάλωσης του υπό αναφορά έτους εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προβλεπόμενων στο παρόν εδάφιο Κανονισμών.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, κάθε προμηθευτής ή/και ανεξάρτητος φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης ή/και ενεργειακή κοινότητα πολιτών φέρει την ευθύνη της καταγραφής, χρέωσης και είσπραξης του οφειλόμενου τέλους κατανάλωσης μέσω των λογαριασμών ή τιμολογίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει και αποστέλλει περιοδικά στους καταναλωτές ή τους αυτοπαραγωγούς που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) που είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα μεταφοράς ή διανομής.

(6) Κάθε προμηθευτής καταβάλλει στο Ταμείο, το αργότερο έως το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα στον οποίο αναφέρεται, ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος κατανάλωσης που ίσχυε κατά τον υπό αναφορά μήνα επί της συνολικής ενέργειας που είχε λάβει κατά τον υπό αναφορά μήνα από το σύστημα μεταφοράς και από το σύστημα διανομής και ο τρόπος υπολογισμού και εκκαθάρισης της πληρωμής του τέλους κατανάλωσης από τους προμηθευτές ρυθμίζεται από τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 93 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.

Διάλυση του Ταμείου

12.-(1) Το Ταμείο διαλύεται με νόμο, αφού προηγηθεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διάλυσή του και ενημερωθεί σχετικά η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Από την ημερομηνία διάλυσης του Ταμείου παύει να υφίσταται και να λειτουργεί η Επιτροπή και τερματίζεται η υποχρέωση καταβολής του τέλους κατανάλωσης προς το Ταμείο, τα δε έσοδα από την καταβολή του τέλους κατανάλωσης, καθώς και οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή άλλο περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται κατά τη στιγμή εκείνη υπό τον έλεγχο του Ταμείου περιέρχονται στον έλεγχο και την ιδιοκτησία της Δημοκρατίας.

(3) Από την ημερομηνία διάλυσης του Ταμείου η Δημοκρατία αναλαμβάνει όλες τις εκκρεμούσες, κατά την ημερομηνία διάλυσης του Ταμείου, υποχρεώσεις, μέχρις ότου αυτές εκπληρωθούν πλήρως.

Αδικήματα και ποινές

13. Πρόσωπο το οποίο-

(α) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με τις πρόνοιες οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. ή

(β) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με υποχρέωση, η οποία του επιβάλλεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή από οποιουσδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Μεταβατικές διατάξεις

14.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά σε σύμβαση στο Ταμείο το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, οι οποίοι καταργήθηκαν δυνάμει του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2022, θεωρείται ως εάν η αναφορά αυτή αφορά το Ταμείο το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αίτηση είχε υποβληθεί στο Ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, σύμφωνα με Σχέδια Χορηγιών, τα οποία εφαρμόστηκαν δυνάμει των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018 και δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή της πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οποιαδήποτε σύμβαση συνήφθη δυνάμει των διατάξεων των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, η οποία ήταν σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και η οποία δίδει οποιαδήποτε δικαιώματα ή επιβάλλει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο Ταμείο το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, συνεχίζει να ισχύει αναφορικά με οτιδήποτε πραγματοποιείται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ως εάν η σύμβαση αυτή αφορά το Ταμείο το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Έκδοση Κανονισμών

15.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 11, οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) Κανονισμοί προβλέπουν για το ύψος του επιβλητέου τέλους κατανάλωσης.