Πόροι και προϋπολογισμός του Ταμείου

6.-(1) Το Ταμείο διαθέτει δικούς του πόρους και δικό του προϋπολογισμό, οι δε πόροι του για τη χρηματοδότηση των Σχεδίων Χορηγιών και κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών του εξόδων προέρχονται από-

(α) την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης επί της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 11∙

(β) την επιβολή τέλους διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται, για να τύχουν επιδότησης ή χρηματοδότησης από το Ταμείο, όπως αυτό καθορίζεται σε σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής·

(γ) τις εκάστοτε εγκεκριμένες κρατικές χορηγίες, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου∙

(δ) οποιεσδήποτε άλλες δωρεές, τόκους από καταθέσεις ή επενδύσεις των χρημάτων του Ταμείου ή άλλα έσοδα, περιλαμβανομένων εσόδων από την αξιοποίηση εγγυήσεων προέλευσης ενέργειας και από συνεισφορές από υπόχρεα μέρη∙

(ε) μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς όφελος της Δημοκρατίας, εφόσον αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι, η Επιτροπή, το συντομότερο δυνατόν μετά το τέλος κάθε έτους, ενημερώνει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το ποσό που κατατέθηκε στο Ταμείο από τα πιο πάνω έσοδα· και

(στ) την εκμετάλλευση των πιστοποιητικών εγγυήσεως προέλευσης κάθε τεχνολογίας των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιλαμβανομένων των συστημάτων με εγγυημένη σταθερή τιμή (Feed In Tariff).

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό τον προϋπολογισμό του Ταμείου για το επόμενο οικονομικό έτος.

(β) Ο προϋπολογισμός του Ταμείου υποβάλλεται από τον Υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και ακολούθως κατατίθεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

(γ) Ο προϋπολογισμός του Ταμείου περιλαμβάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό αναφορικά με την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε επενδύσεις και δραστηριότητες ο οποίος καλύπτει τουλάχιστον τα επόμενα τρία (3) έτη.

(3) Το Ταμείο τελεί υπό τον έλεγχο του Γενικού Λογιστή, ο οποίος τηρεί τα αναγκαία λογιστικά βιβλία και λογαριασμούς, εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις και προβαίνει στις εκάστοτε εγκρινόμενες από την Επιτροπή εισπράξεις και εκταμιεύσεις, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου.

(4) Οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου ετοιμάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου το αργότερο έως την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών και στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και στη Βουλή των Αντιπροσώπων Νόμου, οι οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(6) Η Επιτροπή αποστέλλει στον Υπουργό Οικονομικών και στον Γενικό Λογιστή αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν ελεγχθεί μαζί με τη σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

(7) Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή που τις συνοδεύει κατατίθενται από τον Υπουργό στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κοινοποιούνται στη ΡΑΕΚ και αναρτώνται στο διαδίκτυο.