Χρηματοδοτήσεις που απαιτούν έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου

5.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης του Υπουργού, δύναται να εγκρίνει τη χρηματοδότηση από το Ταμείο των Σχεδίων Χορηγιών τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 4.

(2) Τα Σχέδια Χορηγιών που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αφορούν στην παροχή οικονομικών κινήτρων υπό τη μορφή χορηγίας ή/και επιδότησης για-

(α) επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές∙

(β) την παραγωγή ή, ανάλογα με την περίπτωση, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές∙

(γ) υπηρεσίες και επενδύσεις σε μέτρα και εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας ή/και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς∙

(δ) διάφορα προγράμματα προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περιλαμβανομένης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης∙

(ε) επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και/ή στη λειτουργία συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ανάντη ή κατάντη του μετρητή που παράγεται εν μέρει ή συνολικά από ανανεώσιμες πηγές, τα οποία δεν αποτελούν πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου, καθώς και για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των συστημάτων αυτών σε όλα τα στάδια της αγοράς ηλεκτρισμού∙ και

(στ) την παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές:

Νοείται ότι, τα Σχέδια Χορηγιών δύναται να προνοούν για την εξόφληση από το Ταμείο μέρους ή όλου του ποσού επένδυσης η οποία υλοποιείται προς όφελος του τελικού πελάτη και τυχόν ποσό το οποίο απαιτείται, δυνάμει των προνοίων των Σχεδίων Χορηγιών, να επιστραφεί από τον τελικό πελάτη προς το Ταμείο, αναγράφεται ευκρινώς, τηρουμένων των διατάξεων του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, στους λογαριασμούς του τελικού πελάτη ως διαφορετική χρέωση και αποτελεί μέρος των χρεώσεων που συναθροίζουν την τιμή για τους πελάτες, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 132 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.

(3) Τα Σχέδια Χορηγιών ετοιμάζονται και εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων των ακόλουθων Νόμων και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Του περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμου∙

(β) του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου∙

(γ) του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου∙

(δ) του περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου∙

(ε) του περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμου∙

(στ) του περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμου∙

(ζ) του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου∙

(η) του περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμου∙

(θ) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου. και

(ι) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου.

(4) Τα Σχέδια Χορηγιών περιέχουν λεπτομερείς πρόνοιες αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα που απαιτείται να πληροί ο εξοπλισμός που επιχορηγείται ή επιδοτείται, τα προσόντα, τους όρους και/ή τις προϋποθέσεις που απαιτείται να πληρούν ή να ικανοποιούν οι αιτητές τέτοιων Σχεδίων Χορηγιών, καθώς και τον τρόπο, τον χρόνο και/ή τη διαδικασία καταβολής τους.

(5) Ο ΔΣΜΚ, ο ΔΣΔ, οι προμηθευτές και οι ανεξάρτητοι φορείς εκπροσώπησης παρέχουν στην Επιτροπή ή/και στους αιτητές των Σχεδίων Χορηγιών την πληροφόρηση, περιλαμβανομένης της έκδοσης βεβαιώσεων, που εύλογα απαιτείται για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων ή/και ελέγχου και διαχείρισης των χορηγιών και επιδοτήσεων που παρέχονται βάσει των Σχεδίων Χορηγιών.