Σκοπός του Ταμείου

4.-(1) Σκοπός του Ταμείου είναι η επιχορήγηση ή/και επιδότηση διάφορων επενδύσεων ή/και δραστηριοτήτων προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της εξοικονόμησης ενέργειας, περιλαμβανομένης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, με στόχο τη συνεισφορά στην επίτευξη των δεσμευτικών εθνικών συνολικών στόχων της Δημοκρατίας αναφορικά με την ενέργεια και το κλίμα.

(2) Από το Ταμείο δύναται να χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες επενδύσεις και δραστηριότητες, νοουμένου ότι το αποθεματικό του Ταμείου παραμένει σε κάθε περίπτωση πλεονασματικό:

(α) Τα Σχέδια Χορηγιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5·

(β) δράσεις επιμόρφωσης και διαφώτισης σε θέματα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμησης ενέργειας κατόπιν έγκρισης του Υπουργού·

(γ) μελέτες και έρευνες με στόχο την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της εξοικονόμησης ενέργειας κατόπιν έγκρισης του Υπουργού.