Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

3.-(1) Το Ταμείο, το οποίο έχει ιδρυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018 οι οποίοι καταργήθηκαν με βάση τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο, συνεχίζει να υφίσταται και να λειτουργεί και έχει τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το Ταμείο αποτελεί νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και δύναται να συμβάλλεται με άλλα μέρη, να ενάγει και να ενάγεται, να συμμετέχει σε άλλες νομικές διαδικασίες και να πράττει όλα όσα είναι αναγκαία για τη λειτουργία του.

(3) Το Ταμείο θεωρείται οντότητα Γενικής Κυβέρνησης για σκοπούς του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τις οντότητες Γενικής Κυβέρνησης στον εν λόγω Νόμο.

(4) Οποιοδήποτε χρηματικό ποσό βρίσκεται στο Ταμείο, το οποίο έχει ιδρυθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, συνεχίζει να αποτελεί μέρος του Ταμείου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.