Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ΔΣΔ» σημαίνει το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο∙

«ΔΣΜΚ» σημαίνει το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, η οποία συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 και έχει τις εξουσίες και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 8∙

«προμηθευτής» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο·

«ΡΑΕΚ» σημαίνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου Νόμο∙

«Σχέδιο Χορηγιών» σημαίνει οποιοδήποτε δημοσιευμένο σχέδιο χορηγιών χρηματοδοτείται από το Ταμείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5∙

«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, η λειτουργία του οποίου προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 3∙

«τέλος κατανάλωσης» σημαίνει το τέλος που επιβάλλεται και εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 11∙

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

(2) Όροι οι οποίοι δεν ορίζονται στον παρόντα Νόμο, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από-

(α) τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο∙

(β) τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο∙

(γ) τον περί της Ενεργειακής Απόδοσης Νόμο∙

(δ) τον περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο∙

(ε) τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο∙

(στ) τον περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμο.