Σύσταση Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου

7.-(1) Για τη διαχείριση του Ταμείου συστήνεται Επιτροπή η οποία απαρτίζεται από-

(α) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας ή εκπρόσωπό του ως Πρόεδρο∙

(β) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του∙

(γ) το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης ή εκπρόσωπό του∙

(δ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπό του∙

(ε) το Γενικό Λογιστή ή εκπρόσωπό του∙

(στ) εκπρόσωπο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου∙ και

(ζ) εκπρόσωπο των καταναλωτών, κατόπιν εισήγησης των νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τους καταναλωτές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί τέτοια εισήγηση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός καθορίζει τον εκπρόσωπο των καταναλωτών:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κένωσης της θέσης του εκπροσώπου των καταναλωτών, εάν δεν υποβληθεί η προβλεπόμενη εισήγηση εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κένωσης της εν λόγω θέσης, ο Υπουργός καθορίζει τον εκπρόσωπο των καταναλωτών.

(2) Η Επιτροπή δύναται να προσκαλέσει σε οποιαδήποτε συνεδρία της εκπρόσωπο κρατικής υπηρεσίας ή νομικού προσώπου δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που κρίνει ότι οι απόψεις ή οι εξειδικευμένες γνώσεις του σε συγκεκριμένο θέμα δυνατόν να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της:

Νοείται ότι, το πιο πάνω πρόσωπο αποχωρεί πριν από τη συζήτηση της Επιτροπής για λήψη απόφασης.