Αρμοδιότητες της Επιτροπής

8.-(1) Η Επιτροπή έχει, υπό τη γενική εποπτεία του Υπουργού και τηρουμένων των εκάστοτε οδηγιών αυτού, την εξουσία και την υποχρέωση της ορθολογικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του Ταμείου, περιλαμβανομένων των χρηματικών ποσών που κατατίθενται ή εισρέουν σε αυτό, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Επιτροπή δύναται να-

(α) επιχορηγεί ή επιδοτεί διάφορες επενδύσεις ή δραστηριότητες προώθησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4·

(β) παραλαμβάνει, καταχωρίζει, αρχειοθετεί, ψηφιοποιεί, εξετάζει, αξιολογεί και εγκρίνει αιτήσεις για τα Σχέδια Χορηγιών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτά·

(γ) προβαίνει στη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων των επενδύσεων που αφορούν τις αιτήσεις για παροχή επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων στο πλαίσιο των Σχεδίων Χορηγιών και εξετάζει, λαμβάνει ή αποκτά αντίγραφα στοιχείων, δεδομένων ή εγγράφων, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους, για σκοπούς εξέτασης των αιτήσεων για τα Σχέδια Χορηγιών ή/και ελέγχου και διαχείρισης των χορηγιών και επιδοτήσεων που παρέχονται βάσει των Σχεδίων Χορηγιών·

(δ) απαιτεί από κάθε λήπτη χορηγίας ή επιδότησης να παρέχει επεξηγήσεις όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, τις πληροφορίες, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με τη λήψη χορηγίας ή επιδότησης·

(ε) ζητεί από οποιονδήποτε προμηθευτή ή/και ανεξάρτητο φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης ή/και από ενεργειακή κοινότητα πολιτών την παροχή τέτοιων πληροφοριών, περιλαμβανομένων πληροφοριών οικονομικής φύσης και πληροφοριών που αφορούν σε παραγόμενη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές τις οποίες κρίνει ως εύλογα αναγκαίες, για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της και εκτέλεσης των καθηκόντων της·

(στ) προβαίνει σε κάθε αναγκαία εκταμίευση ή δαπάνη σχετική με τη διαχείριση του Ταμείου και την επίτευξη των σκοπών του·

(ζ) επενδύει τα τυχόν αποθέματα του Ταμείου, κατά τον τρόπο και την έκταση που ήθελε καθορίσει ο Υπουργός, αφού λάβει την έγκριση του Υπουργού Οικονομικών και ενημερώσει προηγουμένως την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και τη ΡΑΕΚ, με στόχο την επίτευξη των σκοπών του Ταμείου·

(η) αναπτύσσει είτε μόνη είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συντελεστική ή βοηθητική στην επίτευξη των σκοπών του Ταμείου· και

(θ) διακόπτει ή/και απαιτεί την επιστροφή επιδότησης ή χορηγίας για την παραγωγή ή/και κατανάλωση βιορευστών και καυσίμων βιομάζας, εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας και τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

(3)(α) Η Επιτροπή δύναται να εκχωρεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτή καθορίζει, το σύνολο ή μέρος των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (2).

(β) Η Επιτροπή δύναται, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο υπό τις περιστάσεις, να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει απόφασή της για την εκχώρηση των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων της, η οποία λήφθηκε δυνάμει της παραγράφου (α).

(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία η Επιτροπή εκχωρεί οποιεσδήποτε εξουσίες ή αρμοδιότητές της δυνάμει της παραγράφου (α), η εν λόγω εκχώρηση δεν παρεμποδίζει την Επιτροπή από το να ασκεί η ίδια οποτεδήποτε τις εκχωρηθείσες εξουσίες.

(4) Καμία επιχορήγηση ή επιδότηση από τους πόρους του Ταμείου και βάσει Σχεδίου Χορηγιών δεν χορηγείται από την Επιτροπή παρά μόνο μετά από έγκριση σχετικής αίτησης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε σε ισχύ Σχεδίου Χορηγιών.

(5) Το προσωπικό του Υπουργείου παρέχει διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπή για σκοπούς άσκησης των αρμοδιοτήτων της με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.