Συνεδρίες της Επιτροπής και διαδικασία

9.-(1) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης.

(2)(α) Οι συνεδρίες της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρό της.

(β) Οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής δύναται να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας, αφού δηλώσει γραπτώς τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί, και τέτοια συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που ζητήθηκε η σύγκληση αυτής.

(3) Σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής η παρουσία του Προέδρου και τριών (3) μελών αποτελεί απαρτία.

(4) Οποιοδήποτε θέμα αφορά την εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής δύναται να ρυθμιστεί με σχετική απόφασή της.