Γραμματέας της Επιτροπής

10.-(1) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει λειτουργό του Υπουργείου ως γραμματέα της Επιτροπής, ο οποίος παρευρίσκεται στις συνεδρίες της και τηρεί πρακτικά της διαδικασίας.

(2) Ο γραμματέας της Επιτροπής μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή των ειδοποιήσεων για συνεδρίες, ώστε να παραληφθούν από τα μέλη της πριν από τη συνεδρία.