Επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης

11.-(1) Επιβάλλεται τέλος κατανάλωσης για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που εισάγεται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας σε-

(α) κάθε καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από την κατηγορία ή τη διατίμηση με την οποία χρεώνεται·

(β) κάθε αυτοπαραγωγό από συμβατικά καύσιμα, ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο σύστημα μεταφοράς ή διανομής·

(γ) κάθε αυτοπαραγωγό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με το σύστημα μεταφοράς ή διανομής:

Νοείται ότι, το τέλος κατανάλωσης επιβάλλεται για το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνεται από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας:

Νοείται περαιτέρω ότι, δεν επιβάλλεται τέλος κατανάλωσης σε αυτοκαταναλωτές ενέργειας για το σύνολο της αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως εάν η ενέργεια αυτή διοχετεύεται στο δίκτυο και λαμβάνεται από το δίκτυο για σκοπούς κατανάλωσης σε μεταγενέστερο χρόνο.

(2) Το ύψος του τέλους κατανάλωσης, που επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υπολογίζεται σε ευρώ ανά κιλοβατώρα, με στρογγυλοποίηση στο τέταρτο δεκαδικό, ως το πηλίκο των ετήσιων χρηματικών αναγκών του Ταμείου διά της αναμενόμενης συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου-

«ετήσιες χρηματικές ανάγκες του Ταμείου» σημαίνει το συνολικό ποσό σε ευρώ που απαιτείται να καλυφθεί από την επιβολή του τέλους κατανάλωσης για το υπό αναφορά έτος, όπως το ποσό αυτό προβλέπεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Ταμείου, επαυξημένο κατά πέντε εκατομμύρια ευρώ (€5.000.000):

Νοείται ότι, οποιαδήποτε πλεονάσματα προκύψουν κατά το τέλος του έτους, όπως αυτά παρουσιάζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Ταμείου, λαμβάνονται υπόψη και μειώνουν το ποσό που απαιτείται να καλυφθεί από την επιβολή του τέλους κατανάλωσης το επόμενο έτος.

«αναμενόμενη συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας» σημαίνει την αναμενόμενη συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κιλοβατώρες για το υπό αναφορά έτος, η οποία υπολογίζεται λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση πρόβλεψης η οποία ετοιμάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου:

Νοείται ότι, η πρόβλεψη της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει την καταναλωθείσα ηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με το εδάφιο (1), και από αυτήν αφαιρείται η εκτιμώμενη αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές από αυτοκαταναλωτές ενέργειας.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), το ύψος του τέλους κατανάλωσης δεν δύναται να είναι μικρότερο από 0,12 του ευρωσέντ ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας.

(4) Το ύψος του επιβλητέου τέλους κατανάλωσης για κάθε καταναλωτή ηλεκτρισμού από την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, υπολογίζεται από τον Υπουργό βάσει του εδαφίου (2) και ακολούθως κατατίθεται με Κανονισμούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Νοείται ότι, το ύψος του τέλους κατανάλωσης που θα ισχύσει κατά το επόμενο έτος εγκρίνεται πριν από την έναρξη του εν λόγω έτους:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατός ο έγκαιρος υπολογισμός ή/και έγκριση του επιβλητέου τέλους κατανάλωσης πριν από την έναρξη του οικείου έτους, συνεχίζεται η εφαρμογή του τέλους κατανάλωσης που ίσχυε κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, μέχρι την έγκριση του τέλους κατανάλωσης που θα ισχύσει κατά το υπό αναφορά έτος και, σε τέτοια περίπτωση, το τέλος κατανάλωσης του υπό αναφορά έτους εφαρμόζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προβλεπόμενων στο παρόν εδάφιο Κανονισμών.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, κάθε προμηθευτής ή/και ανεξάρτητος φορέας σωρευτικής εκπροσώπησης ή/και ενεργειακή κοινότητα πολιτών φέρει την ευθύνη της καταγραφής, χρέωσης και είσπραξης του οφειλόμενου τέλους κατανάλωσης μέσω των λογαριασμών ή τιμολογίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει και αποστέλλει περιοδικά στους καταναλωτές ή τους αυτοπαραγωγούς που αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (1) που είναι συνδεδεμένοι με το σύστημα μεταφοράς ή διανομής.

(6) Κάθε προμηθευτής καταβάλλει στο Ταμείο, το αργότερο έως το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα στον οποίο αναφέρεται, ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος κατανάλωσης που ίσχυε κατά τον υπό αναφορά μήνα επί της συνολικής ενέργειας που είχε λάβει κατά τον υπό αναφορά μήνα από το σύστημα μεταφοράς και από το σύστημα διανομής και ο τρόπος υπολογισμού και εκκαθάρισης της πληρωμής του τέλους κατανάλωσης από τους προμηθευτές ρυθμίζεται από τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 93 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου.