Διάλυση του Ταμείου

12.-(1) Το Ταμείο διαλύεται με νόμο, αφού προηγηθεί απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για τη διάλυσή του και ενημερωθεί σχετικά η Βουλή των Αντιπροσώπων.

(2) Από την ημερομηνία διάλυσης του Ταμείου παύει να υφίσταται και να λειτουργεί η Επιτροπή και τερματίζεται η υποχρέωση καταβολής του τέλους κατανάλωσης προς το Ταμείο, τα δε έσοδα από την καταβολή του τέλους κατανάλωσης, καθώς και οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ή άλλο περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται κατά τη στιγμή εκείνη υπό τον έλεγχο του Ταμείου περιέρχονται στον έλεγχο και την ιδιοκτησία της Δημοκρατίας.

(3) Από την ημερομηνία διάλυσης του Ταμείου η Δημοκρατία αναλαμβάνει όλες τις εκκρεμούσες, κατά την ημερομηνία διάλυσης του Ταμείου, υποχρεώσεις, μέχρις ότου αυτές εκπληρωθούν πλήρως.