Αδικήματα και ποινές

13. Πρόσωπο το οποίο-

(α) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με τις πρόνοιες οποιωνδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. ή

(β) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με υποχρέωση, η οποία του επιβάλλεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή από οποιουσδήποτε δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς,

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.