Μεταβατικές διατάξεις

14.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αναφορά σε σύμβαση στο Ταμείο το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, οι οποίοι καταργήθηκαν δυνάμει του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου του 2022, θεωρείται ως εάν η αναφορά αυτή αφορά το Ταμείο το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε αίτηση είχε υποβληθεί στο Ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των διατάξεων των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, σύμφωνα με Σχέδια Χορηγιών, τα οποία εφαρμόστηκαν δυνάμει των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018 και δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή της πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξετάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Οποιαδήποτε σύμβαση συνήφθη δυνάμει των διατάξεων των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, η οποία ήταν σε ισχύ αμέσως πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου και η οποία δίδει οποιαδήποτε δικαιώματα ή επιβάλλει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο Ταμείο το οποίο ιδρύθηκε δυνάμει των περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμων του 2013 έως 2018, συνεχίζει να ισχύει αναφορικά με οτιδήποτε πραγματοποιείται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ως εάν η σύμβαση αυτή αφορά το Ταμείο το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.