Έκδοση Κανονισμών

15.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1) και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 11, οι αναφερόμενοι στο εδάφιο (1) Κανονισμοί προβλέπουν για το ύψος του επιβλητέου τέλους κατανάλωσης.