Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –

«Οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα» . και

«Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2015.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια –

«ανοικτό επίσημο πρότυπο» σημαίνει πρότυπο το οποίο έχει καθορισθεί σε γραπτή μορφή και το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές για τις απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της διαλειτουργικότητας του λογισμικού·

«ανοικτό μορφότυπο» σημαίνει μορφότυπο το οποίο δεν εξαρτάται από πλατφόρμα και διατίθεται στο κοινό χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό που παρεμποδίζει την περαιτέρω χρήση των εγγράφων·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος δύναται να εξουσιοδοτεί το Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού να ενεργεί εκ μέρους του·

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου·

«έγγραφο σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο» σημαίνει το ψηφιακό έγγραφο, διαρθρωμένο κατά τρόπο ώστε οι εφαρμογές λογισμικού να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν, να αναγνωρίζουν και να εξαγάγουν συγκεκριμένα δεδομένα, περιλαμβανομένων μεμονωμένων δηλώσεων γεγονότων και της εσωτερικής τους δομής·

«Επιτροπή Αναθεώρησης» σημαίνει την Επιτροπή Αναθεώρησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5·

«οργανισμός δημοσίου δικαίου» σημαίνει κάθε οργανισμό που -

(α) έχει συσταθεί για συγκεκριμένο σκοπό για την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, και

(β) έχει νομική προσωπικότητα, και

(γ) του οποίου, είτε η δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου είτε η διαχείρισή του υπόκειται στην εποπτεία των ανωτέρω είτε διοικείται, διευθύνεται ή εποπτεύεται από όργανο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

«πανεπιστήμιο» σημαίνει φορέα του δημόσιου τομέα που παρέχει μεταδευτεροβάθμια ανώτατη εκπαίδευση που οδηγεί στην απόκτηση πανεπιστημιακού διπλώματος.

«περαιτέρω χρήση» σημαίνει τη χρήση, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, εκτός του αρχικού σκοπού στο πλαίσιο της δημόσιας αποστολής για τον οποίο παρήχθησαν τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα:

Νοείται ότι, η ανταλλαγή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων εντός του φορέα ή μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα αποκλειστικά και μόνο κατά την άσκηση της δημόσιας αποστολής τους δεν συνιστά περαιτέρω χρήση·

«Φορέας για Θέματα Αδειοδότησης» σημαίνει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών∙

«Φορέας για Θέματα Χρεώσεων» σημαίνει την Τεχνική Επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 39 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου ·

«φορείς του δημόσιου τομέα» σημαίνει τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τις ενώσεις σχηματιζόμενες από μία ή περισσότερες από τις αρχές αυτές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς δημόσιου δικαίου·

«www.data.gov.cy» σημαίνει τη διαδικτυακή κεντρική πύλη πληροφοριών του δημόσιου τομέα η οποία παρέχει πρόσβαση σε σύνολα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων όλων των φορέων του δημοσίου τομέα, που στοχεύει στη συγκέντρωση σε ένα μοναδικό σημείο των διαρθρωμένων συνόλων δεδομένων (datasets) των φορέων του δημόσιου τομέα, είτε συνδέσμων προς τους διαδικτυακούς τόπους, όπου τηρούνται.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και εξαιρέσεις από τις διατάξεις αυτού

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα στη Δημοκρατία καθώς και οι όροι, προϋποθέσεις και τρόποι που διευκολύνουν την περαιτέρω χρήση αυτών, των οποίων η έννοια και οι βασικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό Πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α) Σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, η παροχή των οποίων αποτελεί δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή, το έργο και το σκοπό των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθεσίες ή την κοινή διοικητική πρακτική, υπό τον όρο ότι το πεδίο της δημόσιας αποστολής είναι σαφές και υπόκειται σε επανεξέταση·

(β) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα για τα οποία διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτοι·

(γ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για λόγους:

(i) Προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της ασφάλειας του κράτους, σε σχέση με θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων της Δημοκρατίας, της άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημοκρατίας,

(ii) στατιστικού απορρήτου,

(iii) εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, επαγγελματικού, εταιρικού ή φορολογικού απορρήτου,

(iv) προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακίνητων μνημείων και χώρων που προστατεύονται∙

(δ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία η πρόσβαση περιορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά·

(ε) σε τμήματα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που περιέχουν μόνο λογότυπα, εμβλήματα και σήματα·

(στ) σε έγγραφα, τμήματα εγγράφων, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είτε στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες, των οποίων η περαιτέρω χρήση τους όμως είναι ασυμβίβαστη με τη νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

(ζ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους οι οποίοι έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας·

(η) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων οργανισμών που έχουν συσταθεί για σκοπούς διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σχολείων και πανεπιστημίων, εξαιρουμένων των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, και

(θ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, εκτός βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων·

(3) Ο παρών Νόμος βασίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες και δεν θίγει τη νομοθεσία αυτή.

(4) Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων βάσει των διατάξεων του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου και δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(5) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ισχύουν μόνο στο βαθμό που αυτές συνάδουν με τις διατάξεις διεθνών συμφωνιών που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως δε προς τη σύμβαση της Βέρνης, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως της Βέρνης δια την Προστασία των Φιλολογικών και Καλλιτεχνικών Έργων (Κυρωτικό) Νόμο και της Συμφωνίας TRIPS, η οποία κυρώθηκε με τον Κυρωτικό της Σύμβασης για την Ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο του 1984.

Γενικές αρχές

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 και του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 6 έως 15 του παρόντος Νόμου.

(2) Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων για τα οποία βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτά να είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 6 έως 15 του παρόντος Νόμου.

(3) Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy.

(4) Σε περίπτωση που η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων δεν είναι δυνατή, απαιτείται η υποβολή αίτησης από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.

(5) Στις περιπτώσεις που οι φορείς του δημόσιου τομέα επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων μέσω αδειοδότησης ή μέσω επιβολής τελών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του παρόντος Νόμου.

Επιτροπή Αναθεώρησης

5.-(1) Με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει πέντε (5) πρόσωπα ώστε, ως εκ του ήθους, της εμπειρίας, της ικανότητας και της ιδιότητάς τους, να ασκήσουν κατά τρόπο αμερόληπτο τα καθήκοντά τους ως μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης, η οποία αποτελείται από -

(α) Ένα εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας,

(β) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών,

(γ) ένα εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,

(δ) ένα εκπρόσωπο του Κρατικού Αρχείου, και

(ε) ένα εκπρόσωπο του Γραφείου του Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

για περίοδο τριών (3) ετών, η οποία εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται προς τούτο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

(2) Της Επιτροπής Αναθεώρησης προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, τον οποίο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληροί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και η Επιτροπή Αναθεώρησης βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στις συνεδρίες της τρία (3) εκ των πέντε (5) μελών της.

(3) Η Επιτροπή Αναθεώρησης δύναται να καλεί αρμόδιους υπηρεσιακούς λειτουργούς ή άλλα πρόσωπα με σκοπό την παροχή κατατοπιστικών πληροφοριών ή στοιχείων που θα την συνδράμουν στο έργο της:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα αυτά δεν παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση και λήψη οποιασδήποτε απόφασης από την Επιτροπή Αναθεώρησης.

(4) Η Επιτροπή Αναθεώρησης θεωρεί και χειρίζεται ως εμπιστευτικό κάθε ζήτημα που εγείρεται ή συζητείται ενώπιον της και δεν υπέχει ευθύνης για οποιαδήποτε αναφορά, πράξη ή παράλειψη κατά την καλόπιστη εκτέλεση των καθηκόντων της.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Υποβολή αίτησης

6.-(1) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση, για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, και η αίτηση -

(α) Υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο είτε εγγράφως στο φορέα του δημόσιου τομέα ο οποίος έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή του το έγγραφο, την πληροφορία ή τα δεδομένα είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής πύλης www.data.gov.cy, ώστε να παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας, και

(β) περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτητή, το θέμα, την κατηγορία και περιγραφή του εγγράφου, της πληροφορίας ή των δεδομένων που ζητείται.

(2) Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό είναι δυνατό, οποιαδήποτε αιτήματα περαιτέρω χρήσης και διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες ή τα δεδομένα προς περαιτέρω χρήση στον αιτητή εντός εύλογου χρόνου και όχι αργότερα από την πάροδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης:

Νοείται ότι, η προθεσμία μπορεί να παρατείνεται επιπλέον μέχρι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, στις περιπτώσεις περίπλοκων ή μεγάλης κλίμακας αιτήσεων και στην περίπτωση αυτή γνωστοποιείται στον αιτητή η ανάγκη περαιτέρω χρόνου επεξεργασίας της αίτησης εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της αρχικής αίτησης.

Απόρριψη αίτησης

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον αιτητή τους λόγους της απόρριψης του αιτήματός του, δυνάμει των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας που εφαρμόζουν και/ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί πρόσβασης σε πληροφορίες και/ή των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απορριπτική απόφαση εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου (3), οι φορείς του δημόσιου τομέα περιλαμβάνουν στην απόφασή τους αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος, όταν αυτός είναι γνωστός, ή εναλλακτικά στον αδειοδότη από τον οποίο οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν λάβει το σχετικό υλικό:

Νοείται περαιτέρω ότι, βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία δεν υπόκεινται στην υποχρέωση περίληψης τέτοιας αναφοράς.

(2) Σε κάθε απόφαση σχετικά με την περαιτέρω χρήση περιλαμβάνεται αναφορά σχετικά με το δικαίωμα του αιτητή να προσβάλει την απόφαση, εάν το επιθυμεί είτε με υποβολή σχετικής αίτησης επανεξέτασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 είτε με καταχώρηση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(3) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 εξαιρούνται της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Υποβολή αίτησης επανεξέτασης

8.- (1) Αιτητής ο οποίος ενίσταται αναφορικά:

(α) Με την απόρριψη της αίτησής του από φορέα του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων·

(β) με το ύψος της χρέωσης ή τους όρους που επιβλήθηκαν από το φορέα του δημόσιου τομέα για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων·

(γ) με το περιεχόμενο των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που δόθηκαν από το φορέα του δημόσιου τομέα·

(δ) με μερική ή ολική παράλειψη του φορέα του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί σε αίτησή του για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων·

δύναται, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για οποιοδήποτε ζήτημα αναφέρεται στο άρθρο αυτό ή της παράλειψης του φορέα του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί, να υποβάλει γραπτώς αίτηση επανεξέτασης της απόφασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης.

(2) Η Επιτροπή Αναθεώρησης με βάση τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία, δύναται αφού εξετάσει την αίτηση να εκδώσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επανεξέταση:

(α) Να επικυρώσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του φορέα του δημόσιου τομέα·

(β) να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του φορέα του δημόσιου τομέα·

(γ) να διατάξει την επανεξέταση της άδειας ή της χρέωσης που αναφέρεται στην απόφαση·

(δ) να διατάξει την επανεξέταση της αίτησης.

(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης είναι δεσμευτικές για τους φορείς του δημόσιου τομέα και τους αιτητές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή Αναθεώρησης αποφασίσει ότι φορέας του δημόσιου τομέα πρέπει να επανεξετάσει την αίτηση, ο φορέας του δημόσιου τομέα πρέπει να πράξει τούτο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

(4) Η Επιτροπή Αναθεώρησης δύναται, όταν επιλαμβάνεται θέματα χρεώσεων, να ζητά διευκρινήσεις, από το Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΟΡΟΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗΣ
Διαθέσιμοι μορφότυποι

9.-(1) Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα μεταδεδομένα τους στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy ή μέσω σύνδεσης στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα.

(2) Σε περίπτωση διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και των δεδομένων στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα, αυτά είναι προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στο δικτυακό τόπο www.data.gov.cy.

(3) Ο μορφότυπος και τα μεταδεδομένα στο μέτρο του δυνατού, συμμορφώνονται με ανοικτά, επίσημα πρότυπα και εφόσον είναι δυνατόν, τα σύνολα δεδομένων καθίστανται προσβάσιμα μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interface, API) ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη επεξεργασία:

Νοείται ότι, οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να εκδίδουν ή προσαρμόζουν έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα ή να διαθέτουν αποσπάσματα από αυτά προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αιτήματα για παροχή τους, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισμό:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους.

Αρχές που διέπουν την επιβολή τέλους

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση επιβολής τέλους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων, τα τέλη δεν δύναται να υπερβαίνουν το ύψος του οριακού κόστους που προκύπτει για την αναπαραγωγή, παροχή και διάδοσή τους.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται:

(α) Στους φορείς του δημόσιου τομέα από τους οποίους απαιτείται η παραγωγή εσόδων για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους·

(β) κατ’ εξαίρεση, στα έγγραφα, στις πληροφορίες και στα δεδομένα για τα οποία ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα απαιτείται να παράγει έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(γ) σε βιβλιοθήκες, περιλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία.

(3) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2), οι φορείς του οικείου δημόσιου τομέα υπολογίζουν τα συνολικά τέλη σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα των φορέων αυτών από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, περιλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης:

Νοείται ότι, τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα και εγκρίνονται από το Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.

(4) Στις περιπτώσεις που οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφους (γ) του εδαφίου (2) επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και συντήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης:

Νοείται ότι, τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα µε τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα και εγκρίνονται από το Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.

Διαφάνεια

11.-(1) Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, οι τυχόν ισχύοντες όροι, το συνολικό ύψος των τελών αυτών και η βάση υπολογισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy είτε στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα, είτε και στα δυο, οσάκις τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο.

(2) Όσον αφορά τέλη για περαιτέρω χρήση άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα αναφέρει εκ των προτέρων τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών αυτών και, κατόπιν αίτησης, ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα αναφέρει επίσης τον τρόπο υπολογισμού των τελών αυτών σε σχέση με τη συγκεκριμένη αίτηση περαιτέρω χρήσης.

(3) Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 10, δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα, οσάκις τούτου είναι δυνατό και σκόπιμο.

(4) Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτητές εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων για περαιτέρω χρήση να ενημερώνονται σχετικά με τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν.

Άδειες και λοιποί όροι για περαιτέρω χρήση

12.-(1) Οι φορείς του δημόσιου τομέα επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων μέσω ανοικτής τυποποιημένης άδειας χωρίς περιορισμό πέραν της υποχρέωσης για αναφορά της πηγής και τη δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης του εγγράφου, των δεδομένων ή της πληροφορίας ή επιβάλλουν όρους, μέσω εξασφάλισης ειδικής κατά περίπτωση άδειας ή επιβολής τελών:

Νοείται ότι, οι όροι αυτοί δεν πρέπει να περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης και δεν χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

(2) Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν, όπου τούτο είναι δυνατόν, τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα για περαιτέρω χρήση μέσω ανοικτών τυποποιημένων αδειών με τις οποίες επιτρέπεται η χρήση, αναπαραγωγή και τροποποίηση των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό πέραν της υποχρέωσης αναφοράς στην πηγή και τη δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης του εγγράφου, των δεδομένων ή της πληροφορίας.

(3) Οι άδειες διατίθενται από τον Φορέα για Θέματα Αδειοδότησης σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας και είναι εμφανείς στο σημείο που διατίθενται τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα:

Νοείται ότι, οι άδειες είναι δυνατόν να προσαρμόζονται κατόπιν έγκρισης του Φορέα για Θέματα Αδειοδότησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης.

Πρακτικές ρυθμίσεις

13.-(1) Η αρμόδια αρχή ενεργώντας μέσω του Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, τηρεί Μητρώο Διαθέσιμων για Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και σε αυτό αναρτώνται τα σύνολα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων (datasets) ή σύνδεσμοι προς τους διαδικτυακούς τόπους των φορέων του δημόσιου τομέα, όπου αυτά τηρούνται:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας του δημόσιου τομέα διαθέτει τα δεδομένα με τέλη ή ειδικές άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12, γίνεται σχετική καταχώριση στο Μητρώο Διαθέσιμων για Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα.

(2) Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (3), εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Με την ολοκλήρωση της καταγραφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (2) κάθε δημόσιος φορέας αναρτά το σχετικό κατάλογο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy, στην ιστοσελίδα του και τον κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή· στον κατάλογο περιγράφονται:

(α) Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που διατίθενται για περαιτέρω χρήση μέσω του διαδικτυακού τόπου www.data.gov.cy.·

(β) τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα για τα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση και που διατίθενται για περαιτέρω χρήση, αλλά δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεσή τους και για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων αυτών απαιτείται η υποβολή αίτησης·

(γ) τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα για τα οποία οι φορείς του δημόσιου τομέα, κατ’ εξαίρεση επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση τους μέσω ειδικής αδειοδότησης ή μέσω επιβολής τελών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12.

(4) Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά, και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους. η επικαιροποίηση του καταλόγου που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (3) επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία και ο επικαιροποιημένος κατάλογος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα και κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή πριν το τέλος του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.

(5) Η αρμόδια αρχή ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

(6) Τα πρόσωπα τα οποία προΐστανται και/ή διευθύνουν τους φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την καταγραφή των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του φορέα του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

ΜΕΡΟΣ V ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Αποφυγή διακρίσεων

14.-(1) Οι όροι που επιβάλλονται για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων δεν επιτρέπεται να επιφέρουν οποιεσδήποτε διακρίσεις μεταξύ συγκρίσιμων κατηγοριών περαιτέρω χρήσης.

(2) Σε περίπτωση που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται περαιτέρω από φορέα του δημόσιου τομέα ως αρχικό υλικό για εμπορικές δραστηριότητές του, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής του, αυτά παρέχονται με τα ίδια τέλη και τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους χρήστες.

Απαγόρευση θεμελίωσης αποκλειστικών δικαιωμάτων

15.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς παράγοντες της αγοράς, ακόμα και εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς εκμεταλλεύονται ήδη προϊόντα προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα:

Νοείται ότι, συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα που κατέχουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες ή τα δεδομένα και τρίτων, δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα.

(2) Στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων για την παροχή υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος, η βασιμότητα του λόγου για τη χορήγηση αυτή υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση από το φορέα του δημόσιου τομέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη. οι αποκλειστικές συμφωνίες που συνάπτονται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι διαφανείς και δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις ψηφιοποίησης πολιτιστικών πόρων:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά στην ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη και σε περίπτωση που η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο (11ο) έτος και, εν συνεχεία, τουλάχιστον κάθε επτά (7) έτη, και δεδομένου ότι:

(α) Οι συμβάσεις παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στην ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων είναι διαφανείς και δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και στην ιστοσελίδα του δημόσιου φορέα, και

(β) σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώματος σχετικά με την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα τουλάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος της συμφωνίας και το αντίγραφο διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.

(3) Οι αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες υφίσταντο την 1η Ιουλίου 2005 και οι οποίες δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), τερματίζονται με τη λήξη της σύμβασης ή σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) οι αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες υφίσταντο στις 17 Ιουλίου 2013 και οι οποίες δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), τερματίζονται με τη λήξη της σύµβασης ή σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2043.

ΜΕΡΟΣ VΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

16. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι μπορούν να ρυθμίζουν οποιοδήποτε θέμα για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και για ο,τιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισμού στον παρόντα Νόμο.

Κατάργηση

17. Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα Νόμος, το περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διάταγμα του 2007, το περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διάταγμα του 2010 και το περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καθορισμός Κατηγοριών Εγγράφων) Διάταγμα του 2015 που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, οτιδήποτε έγινε με βάση το Νόμο και τα διατάγματα που καταργούνται δεν επηρεάζεται εφόσον έγινε νόμιμα, θα διέπεται όμως, στο μέτρο που τούτο προσήκει στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Άρθρο 3, εδάφιο 1]

Ενδεικτικός Πίνακας Εγγράφων Πληροφοριών και Δεδομένων και των Κατηγοριών αυτών

Έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα τα οποία παράγονται ή έχουν ανατεθεί προς διαχείριση στους φορείς του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο της δημόσιας αποστολής τους δύνανται να περιλαμβάνουν: μελέτες, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιους, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις, αναφορές ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή), καθώς και τμήματα τέτοιων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων.

Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα  κατατάσσονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες:

(α) Έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που διατίθενται για περαιτέρω χρήση μέσω του www.data.gov.cy·
(β) έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα για τα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση και που διατίθενται για περαιτέρω χρήση, αλλά δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεσή τους και για την περαιτέρω χρήση τους απαιτείται η υποβολή αίτησης·
(γ) έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα για τα οποία οι φορείς του δημόσιου τομέα επιβάλλουν κατ’ εξαίρεση όρους για την περαιτέρω χρήση τους μέσω ειδικής αδειοδότησης ή μέσω επιβολής τελών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  10 έως 12 του παρόντος Νόμου·
(δ) έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα για τα οποία απαγορεύεται η πρόσβαση και δεν διατίθενται για περαιτέρω χρήση δυνάμει των διατάξεων του εδάφιου (2) του άρθρου 3.

 

Σημείωση
3 του Ν. 142(Ι)/2021Μεταβατική διάταξη

3. Οποιαδήποτε διαδικασία εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Nόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 142(Ι)/2021] νόμιμα και έγκυρα διεκπεραιώνεται και ολοκληρώνεται δυνάμει των διατάξεων του περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 143(Ι)/2021].

Σημείωση
4 του Ν. 142(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Nόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 142(Ι)/2021]

4. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 142(Ι)/2012] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2021 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.143(Ι)/2021].