Διαφάνεια

11.-(1) Τα τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημόσιου τομέα, οι τυχόν ισχύοντες όροι, το συνολικό ύψος των τελών αυτών και η βάση υπολογισμού τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy είτε στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα, είτε και στα δυο, οσάκις τούτο είναι δυνατό και σκόπιμο.

(2) Όσον αφορά τέλη για περαιτέρω χρήση άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα αναφέρει εκ των προτέρων τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών αυτών και, κατόπιν αίτησης, ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα αναφέρει επίσης τον τρόπο υπολογισμού των τελών αυτών σε σχέση με τη συγκεκριμένη αίτηση περαιτέρω χρήσης.

(3) Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 10, δημοσιεύονται με ηλεκτρονικά μέσα στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα, οσάκις τούτου είναι δυνατό και σκόπιμο.

(4) Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε οι αιτητές εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων για περαιτέρω χρήση να ενημερώνονται σχετικά με τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκήσουν σε ό,τι αφορά αποφάσεις ή πρακτικές που τους επηρεάζουν.