Αρχές που διέπουν την επιβολή τέλους

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση επιβολής τέλους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων, τα τέλη δεν δύναται να υπερβαίνουν το ύψος του οριακού κόστους που προκύπτει για την αναπαραγωγή, παροχή και διάδοσή τους.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται:

(α) Στους φορείς του δημόσιου τομέα από τους οποίους απαιτείται η παραγωγή εσόδων για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους εκτέλεσης της δημόσιας αποστολής τους·

(β) κατ’ εξαίρεση, στα έγγραφα, στις πληροφορίες και στα δεδομένα για τα οποία ο οικείος φορέας του δημόσιου τομέα απαιτείται να παράγει έσοδα για την κάλυψη ενός ουσιώδους μέρους του κόστους συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

(γ) σε βιβλιοθήκες, περιλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία.

(3) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2), οι φορείς του οικείου δημόσιου τομέα υπολογίζουν τα συνολικά τέλη σύμφωνα με αντικειμενικά, διαφανή και επαληθεύσιμα κριτήρια και τα συνολικά έσοδα των φορέων αυτών από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εν λόγω εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής και διάδοσής τους, περιλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης:

Νοείται ότι, τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα ΅ε τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα και εγκρίνονται από το Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.

(4) Στις περιπτώσεις που οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφους (γ) του εδαφίου (2) επιβάλλουν τέλη, τα συνολικά έσοδα από την παροχή και την άδεια περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων εντός της εκάστοτε λογιστικής περιόδου δεν υπερβαίνουν το κόστος συλλογής, παραγωγής, αναπαραγωγής, διάδοσης και συντήρησής τους και το κόστος εκκαθάρισης δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης μιας εύλογης απόδοσης της επένδυσης:

Νοείται ότι, τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης λογιστικής περιόδου και σύμφωνα ΅ε τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται στους οικείους φορείς του δημόσιου τομέα και εγκρίνονται από το Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.