Διαθέσιμοι μορφότυποι

9.-(1) Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα τους σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα μορφή ή γλώσσα και, εφόσον είναι δυνατόν, σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, από σταθερό σημείο απόθεσης, μαζί με τα μεταδεδομένα τους στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy ή μέσω σύνδεσης στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα.

(2) Σε περίπτωση διάθεσης των εγγράφων, πληροφοριών και των δεδομένων στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα, αυτά είναι προσβάσιμα μέσω υπερσυνδέσμων ή με άλλο τρόπο στο δικτυακό τόπο www.data.gov.cy.

(3) Ο μορφότυπος και τα μεταδεδομένα στο μέτρο του δυνατού, συμμορφώνονται με ανοικτά, επίσημα πρότυπα και εφόσον είναι δυνατόν, τα σύνολα δεδομένων καθίστανται προσβάσιμα μέσω διασυνδέσεων προγραμματισμού εφαρμογών (application programming interface, API) ώστε να διευκολύνεται η αυτόματη επεξεργασία:

Νοείται ότι, οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να εκδίδουν ή προσαρμόζουν έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα ή να διαθέτουν αποσπάσματα από αυτά προκειμένου να ανταποκρίνονται σε αιτήματα για παροχή τους, όταν αυτό απαιτεί δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει έναν απλό χειρισμό:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι φορείς του δημόσιου τομέα δεν υποχρεούνται να συνεχίσουν την παραγωγή και αποθήκευση συγκεκριμένου τύπου εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της περαιτέρω χρήσης τους από τρίτους.