Υποβολή αίτησης επανεξέτασης

8.- (1) Αιτητής ο οποίος ενίσταται αναφορικά:

(α) Με την απόρριψη της αίτησής του από φορέα του δημόσιου τομέα για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων·

(β) με το ύψος της χρέωσης ή τους όρους που επιβλήθηκαν από το φορέα του δημόσιου τομέα για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων·

(γ) με το περιεχόμενο των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που δόθηκαν από το φορέα του δημόσιου τομέα·

(δ) με μερική ή ολική παράλειψη του φορέα του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί σε αίτησή του για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων·

δύναται, εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για οποιοδήποτε ζήτημα αναφέρεται στο άρθρο αυτό ή της παράλειψης του φορέα του δημόσιου τομέα να ανταποκριθεί, να υποβάλει γραπτώς αίτηση επανεξέτασης της απόφασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης.

(2) Η Επιτροπή Αναθεώρησης με βάση τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία, δύναται αφού εξετάσει την αίτηση να εκδώσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις εντός σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επανεξέταση:

(α) Να επικυρώσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του φορέα του δημόσιου τομέα·

(β) να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του φορέα του δημόσιου τομέα·

(γ) να διατάξει την επανεξέταση της άδειας ή της χρέωσης που αναφέρεται στην απόφαση·

(δ) να διατάξει την επανεξέταση της αίτησης.

(3) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης είναι δεσμευτικές για τους φορείς του δημόσιου τομέα και τους αιτητές:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Επιτροπή Αναθεώρησης αποφασίσει ότι φορέας του δημόσιου τομέα πρέπει να επανεξετάσει την αίτηση, ο φορέας του δημόσιου τομέα πρέπει να πράξει τούτο εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης.

(4) Η Επιτροπή Αναθεώρησης δύναται, όταν επιλαμβάνεται θέματα χρεώσεων, να ζητά διευκρινήσεις, από το Φορέα για Θέματα Χρεώσεων.