Απόρριψη αίτησης

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης οι φορείς του δημόσιου τομέα ανακοινώνουν στον αιτητή τους λόγους της απόρριψης του αιτήματός του, δυνάμει των διατάξεων της οικείας νομοθεσίας που εφαρμόζουν και/ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί πρόσβασης σε πληροφορίες και/ή των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η απορριπτική απόφαση εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου (3), οι φορείς του δημόσιου τομέα περιλαμβάνουν στην απόφασή τους αναφορά στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος, όταν αυτός είναι γνωστός, ή εναλλακτικά στον αδειοδότη από τον οποίο οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν λάβει το σχετικό υλικό:

Νοείται περαιτέρω ότι, βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία δεν υπόκεινται στην υποχρέωση περίληψης τέτοιας αναφοράς.

(2) Σε κάθε απόφαση σχετικά με την περαιτέρω χρήση περιλαμβάνεται αναφορά σχετικά με το δικαίωμα του αιτητή να προσβάλει την απόφαση, εάν το επιθυμεί είτε με υποβολή σχετικής αίτησης επανεξέτασης στην Επιτροπή Αναθεώρησης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 8 είτε με καταχώρηση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

(3) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων (ζ), (η) και (θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 εξαιρούνται της υποχρέωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.