Υποβολή αίτησης

6.-(1) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση, για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, και η αίτηση -

(α) Υποβάλλεται σε τυποποιημένο έντυπο είτε εγγράφως στο φορέα του δημόσιου τομέα ο οποίος έχει εκδώσει ή έχει στην κατοχή του το έγγραφο, την πληροφορία ή τα δεδομένα είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής πύλης www.data.gov.cy, ώστε να παρέχεται δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας, και

(β) περιλαμβάνει το όνομα, το επάγγελμα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτητή, το θέμα, την κατηγορία και περιγραφή του εγγράφου, της πληροφορίας ή των δεδομένων που ζητείται.

(2) Οι φορείς του δημόσιου τομέα επεξεργάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, όπου αυτό είναι δυνατό, οποιαδήποτε αιτήματα περαιτέρω χρήσης και διαθέτουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες ή τα δεδομένα προς περαιτέρω χρήση στον αιτητή εντός εύλογου χρόνου και όχι αργότερα από την πάροδο είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης:

Νοείται ότι, η προθεσμία μπορεί να παρατείνεται επιπλέον μέχρι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, στις περιπτώσεις περίπλοκων ή μεγάλης κλίμακας αιτήσεων και στην περίπτωση αυτή γνωστοποιείται στον αιτητή η ανάγκη περαιτέρω χρόνου επεξεργασίας της αίτησης εντός τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της αρχικής αίτησης.