Επιτροπή Αναθεώρησης

5.-(1) Με απόφασή του το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει πέντε (5) πρόσωπα ώστε, ως εκ του ήθους, της εμπειρίας, της ικανότητας και της ιδιότητάς τους, να ασκήσουν κατά τρόπο αμερόληπτο τα καθήκοντά τους ως μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης, η οποία αποτελείται από -

(α) Ένα εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας,

(β) ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών,

(γ) ένα εκπρόσωπο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού,

(δ) ένα εκπρόσωπο του Κρατικού Αρχείου, και

(ε) ένα εκπρόσωπο του Γραφείου του Επίτροπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

για περίοδο τριών (3) ετών, η οποία εξετάζει αιτήσεις που υποβάλλονται προς τούτο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος Νόμου.

(2) Της Επιτροπής Αναθεώρησης προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, τον οποίο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληροί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και η Επιτροπή Αναθεώρησης βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στις συνεδρίες της τρία (3) εκ των πέντε (5) μελών της.

(3) Η Επιτροπή Αναθεώρησης δύναται να καλεί αρμόδιους υπηρεσιακούς λειτουργούς ή άλλα πρόσωπα με σκοπό την παροχή κατατοπιστικών πληροφοριών ή στοιχείων που θα την συνδράμουν στο έργο της:

Νοείται ότι, τα πρόσωπα αυτά δεν παρευρίσκονται κατά τη συζήτηση και λήψη οποιασδήποτε απόφασης από την Επιτροπή Αναθεώρησης.

(4) Η Επιτροπή Αναθεώρησης θεωρεί και χειρίζεται ως εμπιστευτικό κάθε ζήτημα που εγείρεται ή συζητείται ενώπιον της και δεν υπέχει ευθύνης για οποιαδήποτε αναφορά, πράξη ή παράλειψη κατά την καλόπιστη εκτέλεση των καθηκόντων της.