Γενικές αρχές

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3 και του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 6 έως 15 του παρόντος Νόμου.

(2) Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν ώστε, στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων για τα οποία βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, μουσεία και αρχεία διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτά να είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 6 έως 15 του παρόντος Νόμου.

(3) Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα διατίθενται στο διαδίκτυο ως σύνολο δεδομένων ή μέσω προγραμματιστικών διεπαφών, σε ανοικτό μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ο οποίος συμμορφώνεται σε ανοικτά πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy.

(4) Σε περίπτωση που η διαδικτυακή διάθεση των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων δεν είναι δυνατή, απαιτείται η υποβολή αίτησης από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.

(5) Στις περιπτώσεις που οι φορείς του δημόσιου τομέα επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων μέσω αδειοδότησης ή μέσω επιβολής τελών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του παρόντος Νόμου.