Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και εξαιρέσεις από τις διατάξεις αυτού

3.-(1) Με τον παρόντα Νόμο καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των φορέων του δημόσιου τομέα στη Δημοκρατία καθώς και οι όροι, προϋποθέσεις και τρόποι που διευκολύνουν την περαιτέρω χρήση αυτών, των οποίων η έννοια και οι βασικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό Πίνακα του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται:

(α) Σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα, η παροχή των οποίων αποτελεί δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στη δημόσια αποστολή, το έργο και το σκοπό των οικείων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθεσίες ή την κοινή διοικητική πρακτική, υπό τον όρο ότι το πεδίο της δημόσιας αποστολής είναι σαφές και υπόκειται σε επανεξέταση·

(β) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα για τα οποία διαθέτουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτοι·

(γ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία η πρόσβαση αποκλείεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για λόγους:

(i) Προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της ασφάλειας του κράτους, σε σχέση με θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων της Δημοκρατίας, της άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας και της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημοκρατίας,

(ii) στατιστικού απορρήτου,

(iii) εμπορικού, βιομηχανικού, επιχειρηματικού, επαγγελματικού, εταιρικού ή φορολογικού απορρήτου,

(iv) προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από κλοπή, λεηλασία, βανδαλισμό, λαθρανασκαφή, αρχαιοκαπηλία και γενικά την αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο κινητών και ακίνητων μνημείων και χώρων που προστατεύονται∙

(δ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία η πρόσβαση περιορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι πολίτες ή οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά·

(ε) σε τμήματα εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που περιέχουν μόνο λογότυπα, εμβλήματα και σήματα·

(στ) σε έγγραφα, τμήματα εγγράφων, πληροφορίες και δεδομένα στα οποία είτε η πρόσβαση απαγορεύεται ή περιορίζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες για λόγους προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είτε στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες, των οποίων η περαιτέρω χρήση τους όμως είναι ασυμβίβαστη με τη νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·

(ζ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους οι οποίοι έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας·

(η) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, περιλαμβανομένων οργανισμών που έχουν συσταθεί για σκοπούς διάδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας, σχολείων και πανεπιστημίων, εξαιρουμένων των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, και

(θ) σε έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή πολιτιστικών ιδρυμάτων, εκτός βιβλιοθηκών, μουσείων και αρχείων·

(3) Ο παρών Νόμος βασίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που ρυθμίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες και δεν θίγει τη νομοθεσία αυτή.

(4) Ο παρών Νόμος δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων βάσει των διατάξεων του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου και δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(5) Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ισχύουν μόνο στο βαθμό που αυτές συνάδουν με τις διατάξεις διεθνών συμφωνιών που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδίως δε προς τη σύμβαση της Βέρνης, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως της Βέρνης δια την Προστασία των Φιλολογικών και Καλλιτεχνικών Έργων (Κυρωτικό) Νόμο και της Συμφωνίας TRIPS, η οποία κυρώθηκε με τον Κυρωτικό της Σύμβασης για την Ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο του 1984.