Άδειες και λοιποί όροι για περαιτέρω χρήση

12.-(1) Οι φορείς του δημόσιου τομέα επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων μέσω ανοικτής τυποποιημένης άδειας χωρίς περιορισμό πέραν της υποχρέωσης για αναφορά της πηγής και τη δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης του εγγράφου, των δεδομένων ή της πληροφορίας ή επιβάλλουν όρους, μέσω εξασφάλισης ειδικής κατά περίπτωση άδειας ή επιβολής τελών:

Νοείται ότι, οι όροι αυτοί δεν πρέπει να περιορίζουν άνευ λόγου τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης και δεν χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

(2) Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαθέτουν, όπου τούτο είναι δυνατόν, τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα για περαιτέρω χρήση μέσω ανοικτών τυποποιημένων αδειών με τις οποίες επιτρέπεται η χρήση, αναπαραγωγή και τροποποίηση των εγγράφων, πληροφοριών ή δεδομένων χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό πέραν της υποχρέωσης αναφοράς στην πηγή και τη δήλωση περί της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης του εγγράφου, των δεδομένων ή της πληροφορίας.

(3) Οι άδειες διατίθενται από τον Φορέα για Θέματα Αδειοδότησης σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας και είναι εμφανείς στο σημείο που διατίθενται τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα:

Νοείται ότι, οι άδειες είναι δυνατόν να προσαρμόζονται κατόπιν έγκρισης του Φορέα για Θέματα Αδειοδότησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ειδικότερες περιπτώσεις αιτήσεων αδειοδότησης.