Πρακτικές ρυθμίσεις

13.-(1) Η αρμόδια αρχή ενεργώντας μέσω του Διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, τηρεί Μητρώο Διαθέσιμων για Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και σε αυτό αναρτώνται τα σύνολα των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, ταξινομημένα σε διαρθρωμένα σύνολα δεδομένων (datasets) ή σύνδεσμοι προς τους διαδικτυακούς τόπους των φορέων του δημόσιου τομέα, όπου αυτά τηρούνται:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα σε ανοικτό και μηχαναγνώσιμο μορφότυπο ή όταν ο φορέας του δημόσιου τομέα διαθέτει τα δεδομένα με τέλη ή ειδικές άδειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12, γίνεται σχετική καταχώριση στο Μητρώο Διαθέσιμων για Περαιτέρω Χρήση Πληροφοριών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα.

(2) Κάθε φορέας του δημόσιου τομέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου προβαίνει στην καταγραφή και αξιολόγηση των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του, ανά κατηγορία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (3), εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(3) Με την ολοκλήρωση της καταγραφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (2) κάθε δημόσιος φορέας αναρτά το σχετικό κατάλογο στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy, στην ιστοσελίδα του και τον κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή· στον κατάλογο περιγράφονται:

(α) Τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που διατίθενται για περαιτέρω χρήση μέσω του διαδικτυακού τόπου www.data.gov.cy.·

(β) τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα για τα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση και που διατίθενται για περαιτέρω χρήση, αλλά δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή διάθεσή τους και για την περαιτέρω χρήση των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων αυτών απαιτείται η υποβολή αίτησης·

(γ) τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα για τα οποία οι φορείς του δημόσιου τομέα, κατ’ εξαίρεση επιβάλλουν όρους για την περαιτέρω χρήση τους μέσω ειδικής αδειοδότησης ή μέσω επιβολής τελών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12.

(4) Οι φορείς του δημόσιου τομέα επικαιροποιούν τα έγγραφα, τις πληροφορίες και τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους αμελλητί, μόλις επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτά, και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους. η επικαιροποίηση του καταλόγου που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου (3) επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως με επικαιροποιημένα στοιχεία και ο επικαιροποιημένος κατάλογος αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και στην ιστοσελίδα του φορέα του δημόσιου τομέα και κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή πριν το τέλος του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους.

(5) Η αρμόδια αρχή ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

(6) Τα πρόσωπα τα οποία προΐστανται και/ή διευθύνουν τους φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν για την καταγραφή των διαθέσιμων για περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του φορέα του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).