Αποφυγή διακρίσεων

14.-(1) Οι όροι που επιβάλλονται για την περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων δεν επιτρέπεται να επιφέρουν οποιεσδήποτε διακρίσεις μεταξύ συγκρίσιμων κατηγοριών περαιτέρω χρήσης.

(2) Σε περίπτωση που τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται περαιτέρω από φορέα του δημόσιου τομέα ως αρχικό υλικό για εμπορικές δραστηριότητές του, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο της δημόσιας αποστολής του, αυτά παρέχονται με τα ίδια τέλη και τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπόλοιπους χρήστες.