Απαγόρευση θεμελίωσης αποκλειστικών δικαιωμάτων

15.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς παράγοντες της αγοράς, ακόμα και εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς εκμεταλλεύονται ήδη προϊόντα προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στα εν λόγω έγγραφα, πληροφορίες και δεδομένα:

Νοείται ότι, συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα που κατέχουν τα έγγραφα, τις πληροφορίες ή τα δεδομένα και τρίτων, δεν θεμελιώνουν αποκλειστικά δικαιώματα.

(2) Στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων για την παροχή υπηρεσίας δημόσιου συμφέροντος, η βασιμότητα του λόγου για τη χορήγηση αυτή υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση από το φορέα του δημόσιου τομέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη. οι αποκλειστικές συμφωνίες που συνάπτονται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου είναι διαφανείς και δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις ψηφιοποίησης πολιτιστικών πόρων:

Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που ένα αποκλειστικό δικαίωμα αφορά στην ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, η περίοδος αποκλειστικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη και σε περίπτωση που η περίοδος αυτή υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, η διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος υπόκειται σε επανεξέταση κατά το ενδέκατο (11ο) έτος και, εν συνεχεία, τουλάχιστον κάθε επτά (7) έτη, και δεδομένου ότι:

(α) Οι συμβάσεις παροχής αποκλειστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στην ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων είναι διαφανείς και δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο www.data.gov.cy και στην ιστοσελίδα του δημόσιου φορέα, και

(β) σε περίπτωση αποκλειστικού δικαιώματος σχετικά με την ψηφιοποίηση πολιτιστικών πόρων, παρέχεται στον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα τουλάχιστον ένα δωρεάν αντίγραφο των ψηφιοποιημένων πολιτιστικών πόρων ως μέρος της συμφωνίας και το αντίγραφο διατίθεται για περαιτέρω χρήση στο τέλος της περιόδου αποκλειστικότητας.

(3) Οι αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες υφίσταντο την 1η Ιουλίου 2005 και οι οποίες δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), τερματίζονται με τη λήξη της σύμβασης ή σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) οι αποκλειστικές συμφωνίες οι οποίες υφίσταντο στις 17 Ιουλίου 2013 και οι οποίες δεν εμπίπτουν σε εξαίρεση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), τερματίζονται με τη λήξη της σύ΅βασης ή σε κάθε περίπτωση, το αργότερο στις 18 Ιουλίου 2043.