Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής του περί της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Νόμου και των συναφών προνοιών του περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικού) Νόμου,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ρύθμισης της Αβλαβούς Διέλευσης Πλοίων από τα Χωρικά Ύδατα Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«χωρικά ύδατα» ή «αιγιαλίτιδα ζώνη» ή «χωρική θάλασσα» σημαίνει το μέρος της θάλασσας που εφάπτεται στην ακτή της Δημοκρατίας, το οποίο θεωρείται τμήμα του εδάφους της και υπόκειται στην κυριαρχία της Δημοκρατίας και εκτείνεται σε πλάτος μέχρι τα δώδεκα ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· και

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιέχονται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τη Σύμβαση.

ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
Έννοια διέλευσης

3.-(1) Διέλευση σημαίνει ναυσιπλοΐα μέσα από τα χωρικά ύδατα με σκοπό:

(α) το διάπλου των υδάτων αυτών χωρίς είσοδο στα εσωτερικά ύδατα ή στάση σε αγκυροβόλιο ή λιμενική διευκόλυνση έξω από τα εσωτερικά ύδατα· ή

(β) την προσέγγιση στα εσωτερικά ύδατα ή από τα εσωτερικά ύδατα ή στάση σε τέτοιο αγκυροβόλιο ή λιμενική διευκόλυνση.

(2) Η διέλευση πρέπει να είναι συνεχής και γρήγορη:

Νοείται ότι η διέλευση περιλαμβάνει στάθμευση ή αγκυροβολία, μόνον εφόσον αυτές αποτελούν παρεπόμενη συνέπεια της συνήθους ναυσιπλοΐας, ή καθίστανται αναγκαίες λόγω ανωτέρας βίας ή κινδύνου ή παροχής βοήθειας σε πρόσωπα, πλοία ή αεροσκάφη που βρίσκονται σε κίνδυνο:

Νοείται περαιτέρω ότι εάν, μετά την εφαρμογή της μεθόδου των ευθειών γραμμών βάσης κατέστησαν εσωτερικά ύδατα θαλάσσιες περιοχές που πριν από μια τέτοια χάραξη δε θεωρούνταν ως εσωτερικά ύδατα, τότε το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης αναγνωρίζεται και για τις περιοχές αυτές.

Έννοια αβλαβούς διέλευσης

4.-(1) Η διέλευση είναι αβλαβής εφ΄ όσον δε διαταράσσει την ειρήνη, την τάξη ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας. Η διέλευση αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση και με τους άλλους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

(2) Η διέλευση ενός ξένου πλοίου θεωρείται ότι δεν είναι αβλαβής, εάν αυτό ασχολείται με οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες:

(α) οποιαδήποτε πράξη απειλής ή χρήσης βίας κατά της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, ή της πολιτικής ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραβίαση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, που είναι ενσωματωμένες στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών·

(β) οποιαδήποτε άσκηση ή εξάσκηση με όπλα οποιουδήποτε είδους·

(γ) οποιαδήποτε πράξη που αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών επιζήμιων για την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας·

(δ) οποιαδήποτε πράξη προπαγάνδας που αποσκοπεί στο να επηρεάσει την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας·

(ε) οποιαδήποτε απογείωση, προσγείωση ή φόρτωση σε πλοίο οποιουδήποτε αεροσκάφους·

(στ) οποιαδήποτε εκτόξευση, εκφόρτωση ή φόρτωση σε πλοίο οποιασδήποτε στρατιωτικής συσκευής·

(ζ) οποιαδήποτε φόρτωση ή εκφόρτωση οποιουδήποτε εμπορεύματος, νομίσματος ή προσώπου, κατά παράβαση των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονισμών της Δημοκρατίας·

(η) οποιαδήποτε εκ προθέσεως πράξη, που προκαλεί σοβαρή ρύπανση κατά παράβαση της Σύμβασης·

(θ) οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα·

(ι) οποιαδήποτε ανάληψη δραστηριοτήτων έρευνας και επισκόπησης·

(ια) οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παρεμβολή σε οποιαδήποτε συστήματα επικοινωνιών ή οποιεσδήποτε άλλες διευκολύνσεις ή εγκαταστάσεις της Δημοκρατίας· και

(ιβ) οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που δεν έχει άμεση σχέση με τη διέλευση.

Υποβρύχια και άλλα υποβρύχια σκάφη

5. Υποβρύχια και άλλα υποβρύχια σκάφη απαιτείται να πλέουν στην επιφάνεια της χωρικής θάλασσας και να δείχνουν τη σημαία τους.

Κανονισμοί

6.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης και άλλων κανόνων του διεθνούς δικαίου, αναφορικά με την αβλαβή διέλευση από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας, σε σχέση με όλες ή οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

(α) την ασφάλεια της ναυσιπλοίας και τη ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας·

(β) την προστασία των ναυτιλιακών βοηθημάτων και ευκολιών και άλλων ευκολιών ή εγκαταστάσεων·

(γ) την προστασία καλωδίων και αγωγών·

(δ) τη συντήρηση του ζώντος θαλάσσιου πλούτου·

(ε) την πρόληψη της παράβασης των νόμων και των κανονισμών αλιείας της Δημοκρατίας·

(στ) τη διατήρηση του περιβάλλοντος της Δημοκρατίας και την πρόληψη, μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσής του·

(ζ) τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα και τις υδρογραφικές εργασίες·

(η) την πρόληψη της παράβασης των τελωνειακών, φορολογικών, μεταναστευτικών ή υγειονομικών νόμων και κανονισμών της Δημοκρατίας.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δε θα αφορούν στη σχεδίαση, κατασκευή, επάνδρωση ή στον εξοπλισμό των ξένων πλοίων, εκτός αν ανταποκρίνονται σε γενικά αποδεκτούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα.

(3) Ξένα πλοία, που ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τα χωρικά ύδατα, οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς, καθώς και με όλους τους γενικά αποδεκτούς κανονισμούς που σχετίζονται με την αποφυγή των συγκρούσεων στη θάλασσα.

Θαλάσσιοι διάδρομοι και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας στα χωρικά ύδατα

7.-(1) Η Δημοκρατία μπορεί, όπου είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, να απαιτήσει όπως τα ξένα πλοία που ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τα χωρικά της ύδατα, χρησιμοποιούν τέτοιους θαλάσσιους διαδρόμους και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας, που μπορεί αυτή να προσδιορίζει ή να καθορίζει για τη ρύθμιση της διέλευσης των πλοίων.

(2) Ιδιαίτερα, δεξαμενόπλοια, πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν πυρηνικές ή άλλες εκ φύσεως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες ή υλικά μπορεί να απαιτηθεί να περιορίσουν τη διέλευσή τους σε τέτοιους θαλάσσιους διαδρόμους.

(3) Κατά τον προσδιορισμό των θαλασσίων διαδρόμων και τον καθορισμό των σχεδίων διαχωρισμού κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η Δημοκρατία θα λαμβάνει υπόψη -

(α) τις συστάσεις των αρμοδίων Διεθνών Οργανισμών·

(β) οποιουσδήποτε διαύλους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται εθιμικά από τη διεθνή ναυσιπλοϊα·

(γ) τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ειδικών πλοίων και διαύλων· και

(δ) την πυκνότητα της κυκλοφορίας.

(4) Η Δημοκρατία θα καθορίζει με σαφήνεια τέτοιους θαλάσσιους διαδρόμους και σχέδια διαχωρισμού κυκλοφορίας πάνω σε χάρτες, στους οποίους θα δίδεται η πρέπουσα δημοσιότητα:

Νοείται ότι η Δημοκρατία ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια (1) - (4) του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης σχετικά με την Κυκλοφορία των Πλοίων) Νόμου.

Ξένα πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν πυρηνικές ή άλλες εκ φύσεως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες

8. Ξένα πυρηνοκίνητα πλοία και πλοία που φέρουν πυρηνικές ή άλλες εκ φύσεως επικίνδυνες ή ανθυγιεινές ουσίες, όταν ασκούν το δικαίωμα της αβλαβούς διέλευσης από τα χωρικά ύδατα, θα φέρουν έγγραφα και θα τηρούν ειδικά προληπτικά μέτρα τα οποία καθορίζονται για τέτοια πλοία από διεθνείς συμφωνίες.

Καθήκοντα της Δημοκρατίας

9.-(1) Οι αρχές της Δημοκρατίας δεν θα παρεμποδίζουν την αβλαβή διέλευση ξένων πλοίων διά μέσου των χωρικών υδάτων παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και της Σύμβασης. Ιδιαίτερα, κατά την εφαρμογή της Σύμβασης ή οποιωνδήποτε νόμων ή κανονισμών που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Δημοκρατία δεν:

(α) επιβάλλει απαιτήσεις στα ξένα πλοία οι οποίες έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή τη μείωση του δικαιώματος της αβλαβούς διέλευσης·

(β) μεροληπτεί τυπικά και ουσιαστικά εναντίον των πλοίων οποιουδήποτε κράτους ή εναντίον πλοίων που φέρουν φορτία προς, από ή για λογαριασμό οποιουδήποτε κράτους.

(2) Οι αρχές της Δημοκρατίας, πρέπει να δίνουν την κατάλληλη δημοσιότητα για κάθε ναυτιλιακό κίνδυνο που γνωρίζουν, μέσα στα χωρικά τους ύδατα:

Νοείται ότι η Δημοκρατία ασκεί τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κοινοτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ενημέρωσης σχετικά με την Κυκλοφορία των Πλοίων) Νόμου.

Δικαιώματα προστασίας της Δημοκρατίας

10.-(1) Η Δημοκρατία μπορεί να παίρνει σειρά απαραίτητων μέτρων για να παρεμποδίζει τη διέλευση από τα χωρικά της ύδατα, όταν αυτή δεν είναι αβλαβής.

(2) Στην περίπτωση των πλοίων που προσεγγίζουν στα εσωτερικά ύδατα ή επισκέπτονται τις λιμενικές διευκολύνσεις έξω από τα εσωτερικά ύδατα, η Δημοκρατία έχει επίσης το δικαίωμα να παίρνει τα αναγκαία μέτρα για να παρεμποδίζει κάθε παράβαση των όρων στους οποίους υπόκειται η άδεια εισόδου αυτών των πλοίων στα εσωτερικά ύδατα ή μια τέτοια επίσκεψη.

(3) Η Δημοκρατία μπορεί, να αναστέλλει προσωρινά σε καθορισμένες περιοχές των χωρικών της υδάτων την αβλαβή διέλευση των ξένων πλοίων, περιλαμβανομένων και των οπλικών ασκήσεων, αν μια τέτοια αναστολή είναι αναγκαία για την προστασία της ασφάλειας της. Μια τέτοια αναστολή θα ισχύει μόνο αφού έχει ανακοινωθεί προσηκόντως.

Τέλη τα οποία μπορεί να επιβληθούν σε ξένα πλοία

11.-(1) Τηρουμένης της διάταξης του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η Δημοκρατία δεν μπορεί να επιβάλει τέλη στα ξένα πλοία με μόνο λόγο τη διέλευση τους από τα χωρικά της ύδατα.

(2) Η Δημοκρατία μπορεί να επιβάλει τέλη ή δικαιώματα σε ένα ξένο πλοίο που διέρχεται από τα χωρικά της ύδατα μόνο ως πληρωμή για συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο πλοίο. Τα τέλη αυτά θα επιβάλλονται χωρίς διακρίσεις.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Ποινική δικαιοδοσία πάνω σε ξένο πλοίο

12.-(1) Η ποινική δικαιοδοσία της Δημοκρατίας δεν πρέπει να ασκείται πάνω σε ξένο πλοίο διερχόμενο από τα χωρικά ύδατα, για τη σύλληψη οποιουδήποτε προσώπου ή τη διενέργεια οποιασδήποτε έρευνας σχετικής με οποιοδήποτε έγκλημα που έγινε πάνω στο πλοίο κατά τη διάρκεια της διέλευσής του, με εξαίρεση μόνο τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) αν οι συνέπειες του εγκλήματος επεκτείνονται στη Δημοκρατία·

(β) αν το έγκλημα είναι τέτοιο που να διαταράσσει την ειρήνη της χώρας ή την ευταξία των χωρικών υδάτων·

(γ) αν ζητηθεί η βοήθεια των τοπικών αρχών από τον πλοίαρχο ή ένα διπλωματικό υπάλληλο ή προξενικό αξιωματούχο του κράτους της σημαίας· ή

(δ) αν τα μέτρα αυτά είναι αναγκαία για την καταστολή του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το δικαίωμα της Δημοκρατίας να πάρει οποιαδήποτε μέτρα, που απορρέουν από τους νόμους της, για το σκοπό σύλληψης ή έρευνας πάνω σε ξένο πλοίο διερχόμενο από τα χωρικά ύδατα, μετά τον απόπλου του από εσωτερικά ύδατα.

(3) Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, η Δημοκρατία, αν το ζητήσει ο πλοίαρχος, πριν αναλάβει οποιαδήποτε ενέργεια οφείλει να ειδοποιήσει ένα διπλωματικό υπάλληλο ή προξενικό αξιωματούχο του κράτους της σημαίας και να διευκολύνει την επαφή μεταξύ αυτού του υπαλλήλου ή αξιωματούχου και του πληρώματος του πλοίου:

Νοείται ότι, σε επείγουσα περίπτωση η ειδοποίηση αυτή μπορεί να γίνει, ενώ τα μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη.

(4) Οι αρχές της Δημοκρατίας όταν εξετάζουν, αν και με ποιο τρόπο πρέπει να γίνει μια σύλληψη, οφείλουν να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τα συμφέροντα της ναυσιπλοΐας.

(5) Εκτός όπως προβλέπεται στο Μέρος ΧΙΙ της Σύμβασης ή σχετικά με τις παραβιάσεις των νόμων και των κανονισμών που υιοθετήθηκαν σύμφωνα με το Μέρος V της Σύμβασης, η Δημοκρατία δεν μπορεί να παίρνει οποιαδήποτε μέτρα πάνω σε ξένο πλοίο, που διαπλέει τα χωρικά ύδατα, για να συλλάβει οποιοδήποτε πρόσωπο ή για να αναλάβει οποιαδήποτε έρευνα σχετική με οποιοδήποτε έγκλημα που διαπράχθηκε πριν το πλοίο εισέλθει στα χωρικά ύδατα, αν το πλοίο προσεγγίζοντας από ξένο λιμάνι διαπλέει μόνο τα χωρικά ύδατα χωρίς να εισέρχεται στα εσωτερικά ύδατα.

Αστική δικαιοδοσία σχετική με ξένα πλοία

13.-(1) Η Δημοκρατία δεν πρέπει να ανακόπτει ή να εκτρέπει από την πορεία του ένα ξένο πλοίο, που διαπλέει τα χωρικά ύδατα, με σκοπό την άσκηση αστικής δικαιοδοσίας σε πρόσωπο που επιβαίνει στο πλοίο.

(2) Η Δημοκρατία δεν μπορεί, για το σκοπό οποιασδήποτε αστικής διαδικασίας, να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση ή να συλλάβει το πλοίο, παρά μόνο για υποχρεώσεις ή ευθύνες αναληφθείσες ή δημιουργηθείσες από το ίδιο το πλοίο, κατά τη διάρκεια του πλου ή για τους σκοπούς του πλου μέσα από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας.

(3) Το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει το δικαίωμα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τους νόμους της και για το σκοπό οποιασδήποτε αστικής διαδικασίας, να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση ή να συλλάβει ένα πλοίο που βρίσκεται στα χωρικά ύδατα ή τα διαπλέει μετά τον απόπλου του από εσωτερικά ύδατα.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Πολεμικά πλοία

14. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

«πολεμικό πλοίο» σημαίνει ένα πλοίο που ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους και φέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τέτοια πλοία της εθνικότητάς του, κάτω από τη διοίκηση αξιωματικού δεόντως τοποθετημένου από την κυβέρνηση του κράτους και του οποίου το όνομα περιέχεται στην κατάλληλη επετηρίδα ή ανάλογο πίνακα, και είναι επανδρωμένο με πλήρωμα κάτω από κανονική στρατιωτική πειθαρχία.

Μη συμμόρφωση πολεμικών πλοίων με τους νόμους και κανονισμούς της Δημοκρατίας

15. Αν ένα πολεμικό πλοίο δεν συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς της Δημοκρατίας που αφορούν στη διέλευση από τα χωρικά ύδατα και αγνοεί οποιοδήποτε αίτημα που γίνεται σ΄ αυτό για συμμόρφωση, η Δημοκρατία μπορεί να απαιτήσει απ΄ αυτό να εγκαταλείψει αμέσως τα χωρικά ύδατα.

Ευθύνη του κράτους της σημαίας για ζημιά που προσκλήθηκε από πολεμικό πλοίο ή άλλο κρατικό πλοίο που χρησιμοποιείται για μη εμπορικούς σκοπούς

16. Το κράτος της σημαίας φέρει διεθνή ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημιά στη Δημοκρατία, προερχόμενη από τη μη συμμόρφωση ενός πολεμικού πλοίου ή άλλου κρατικού πλοίου που χρησιμοποιείται για μη εμπορικούς σκοπούς, με τους νόμους και κανονισμούς της Δημοκρατίας που αφορούν τη διέλευση μέσα από τα χωρικά ύδατα ή με τις διατάξεις της Σύμβασης.

Ασυλία πολεμικών πλοίων και άλλων κρατικών πλοίων που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς

17. Με εξαίρεση αυτά που περιλαμβάνονται στο ΜΕΡΟΣ Ι και στα άρθρα 15 και 16, καμιά άλλη πρόνοια της Σύμβασης δεν επηρεάζει την ασυλία των πολεμικών πλοίων και των άλλων κρατικών πλοίων που χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς.