Πολεμικά πλοία

14. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

«πολεμικό πλοίο» σημαίνει ένα πλοίο που ανήκει στις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους και φέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που διακρίνουν τέτοια πλοία της εθνικότητάς του, κάτω από τη διοίκηση αξιωματικού δεόντως τοποθετημένου από την κυβέρνηση του κράτους και του οποίου το όνομα περιέχεται στην κατάλληλη επετηρίδα ή ανάλογο πίνακα, και είναι επανδρωμένο με πλήρωμα κάτω από κανονική στρατιωτική πειθαρχία.